Rozkoš bez rizika, §69 - Terénní programy

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec

Komu je služba určena

 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • oběti obchodu s lidmi
 • osoby komerčně zneužívané

Věkové skupiny

 • 27-64 let
 • 18-26 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinu služby Terénní programy R-R tvoří ženy od 18 (včetně) do 64 let, které poskytují, poskytovaly nebo zvažují poskytovat placené sexuální služby. Jedná se o osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.

Za osoby poskytující placené sexuální služby považujeme:

 • sexuální pracovnice (ženy přímo poskytující placené sexuální služby na privátech, v klubech na ulici nebo prostřednictvím eskortu, nabízející sexuální masáže nebo online chat apod.)
 • pornoherečky;
 • striptérky;
 • tanečnice;
 • transgender osoby v procesu změny pohlaví na ženu pracující v sexbyznysu.

Tyto osoby jsou dále:

 • oběti obchodu s lidmi;
 • osoby komerčně zneužívané;
 • osoby vedoucí rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

Sekundární cílovou skupinou je ženský a mužský personál, který se pohybuje na scéně sexbyznysu (např. manažeři/rky, provozní, majitelé/ky apod.) a řeší svoji nepříznivou sociální situaci.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cíle

Cílem Terénního programu R-R působícího ve 12 krajích ČR je aktivně vyhledávat a kontaktovat cílovou skupinu, poskytovat poradenství k bezpečnějšímu sexu a informovat klientky o jejich zdravotním stavu prostřednictvím testování na pohlavně přenosné infekce, předcházet sociálnímu vyloučení osob působících na scéně sexbyznysu poskytováním sociálního poradenství směřujícímu k řešení nepříznivé sociální situace.

Předcházet rizikům spojených se vstupem do sexbyznysu

Zprostředkovat ženám zvažujícím vstup do sexbyznysu v ČR i zahraničí kvalitní a aktuální informace o poskytování placených sexuálních služeb a s riziky s nimi spojenými.

Snižování rizik spojených s prací v sexbyznysu (harm reduction)

Zvyšovat informovanost cílové skupiny o metodách bezpečnějšího sexu a vlastním zdravotním stavu.

Informovat cílovou skupinu o legislativních povinnostech spojených s prací v sexbyznysu a rizicích jejich nedodržování.

Aktivně vyhledávat a informovat osoby, které se staly obětí trestné činnosti, o jejich právech a možnostech.

Zplnomocňování neboli empowerment

Poskytovat bezpečný prostor pro cílovou skupinu ke sdílení, k hledání zdrojů a řešení své sociální situace a zodpovědnosti k jejímu řešení. Zplnomocňování a posilování klientek k vytváření vlastních limitů a hranic v profesním i osobním životě.

Podpora klientek při odchodu ze sexbyznysu

Prostřednictvím nabízeného poradenství podpořit klientky v jejich rozhodnutí odejít ze sexbyznysu (a s tím spojené kompletní změně životního stylu). Jedná se o dlouhodobý proces, který musí komplexně reagovat na různé oblasti života žen pracujících v sexbyznysu. Znamená to kompletní změnu životního stylu.

Informovat cílovou skupinu o dalších návazných službách jiných organizací, které mohou pro řešení situace využít.

Informovat cílovou skupinu o možnostech řešení své situace prostřednictvím kariérové, dluhové, finančního i právního poradenství.

Posláním Terénního programu R-R je snižovat sociální a zdravotní rizika postihující ohrožené skupiny osob, které poskytují, poskytovaly nebo zvažují poskytovat placené sexuální služby a ocitly se v nepříznivé sociální situaci.

 

3. Nabízené činnosti

Terénní program nabízí své služby přímo v pracovním prostředí cílové skupiny, tzn. v klubu, privátu nebo na ulici. Náš tým tvoří sociální pracovnice a zdravotní sestra, lze tedy řešit i obtíže spojené s nepříznivou sociální situací v oblasti zdraví.

Tyto činnosti jsou naplňovány prostřednictvím těchto typů poradenství:

Psychosociální poradenství - tj. poradenství zaměřené na vztah jedince a skupiny (společnosti lidí). Řadíme sem podpůrné rozhovory ke zvládání náročných životních situací, motivace k překonávání překážek, podpora k využití vlastních zdrojů k řešení problému, vztahová problematika/výchova dětí, řešení konfliktů se sociálním okolím, rozvoj sociálních dovedností - komunikace, asertivita (zdravé sebeprosazení), empatie, témata závislostí a motivace k abstinenci apod.

Sociálněprávní poradenství - zahrnuje pomoc v orientaci systému sociální podpory a zabezpečení (nároky na různé druhy dávek, sociální pojištění), vyřízení dokladů a jiných dokumentů, spolupráce s OSPOD a péče o děti v souvislosti s institucemi, pomoc v orientaci v základních pracovněprávních, rodinně-právních, občanskoprávních věcech (př. orientace ve smlouvách, povinnostech vyplývajících z rodičovské odpovědnosti (výživné aj.), jak si „ošetřit“ práci v sexbyznysu, jak si vyřídit živnostenský list a jiné.

Finanční a dluhové poradenství - zahrnuje rozhovory s klientkou mapující její finanční situaci/dluhy.

Poradenství k prevenci násilí - poradenství k prevenci viktimizace sexuální pracovnice, bezpečnost práce, užívání alarmů, mapování, jaká bezpečnostní opatření pracovnice užívá, základní zásady, co dělat v případě napadení aj.

Poradenství k odchodu ze SB  - předání informací o možnostech odchodu ze sexbyznysu a podpora v rozhodování.

Poradenství ke vstupu do SB  - předání potřebných informací k práci v SB a ujasnění si, zda práce v SB splňuje představy klientky. Informace ohledně specifik jednotlivých pracovnic, rizik vstupu, stanovení hranic poskytovaných služeb.

Prostředky prevence  - Zahrnuje informace o rizikových praktikách a předcházení rizikům či tvorbě krizových plánů. Poskytování doplňujících informací k prostředkům prevence – kondomy, lubrikační gely, gel s tea tree oilem.

Pomoc při hledání práce – zahrnuje situace, kdy s klientkou hovoříme o její motivaci hledat si jinou práci, probíráme náročnost profese v sexbyznysu, mapujeme její představy o jiné práci apod. Informujeme blíže o nástrojích, jak hledat práci (personální agentury, servery, úřad práce atd.). Nabízíme i možnost vytvoření životopisu a motivačního dopisu s podporou, nácvik pohovoru apod.

Pomoc při hledání ubytování - předání informací o možnostech ubytování a následně pomáháme řešit bytovou situaci klientky (azylové bydlení, ubytovny, městské byty apod.)

Edukačně preventivní poradenství - zdravotní stav – informujeme klientky o jejich zdravotním stavu prostřednictvím provedení rychlotestů a poskytnutí předtestového a potestového poradenství.

Edukačně preventivní poradenství – výsledky vyšetření – informujeme klientky o výsledcích testování včetně poradenství.

Edukačně preventivní poradenství - bezpečnější sex - jedná se o poradenství vztahující se k bezpečnějšímu sexu (tj. informace o používání kondomů, lubrikační gelů, bezpečnějších poloh, prasknutí kondomu, užívání antikoncepce, užívání menstruačních houbiček, témata vztahující se k pohlavně přenosným infekcím aj.). 

Doprovod (= doprovod do jiného zařízení, nemocnice, úřad atd.). Terénní sociální pracovnice doprovází klientku v případě možnosti a po dohodě s klientkou na úřady, do zdravotnického zařízení, na terapii aj.

Předání kontaktu (tj. na jiné organizace) - faktické předání kontaktů na další organizace dle potřeb klientky nebo dohoda, že zjistíme a předáme kontakt na určitou instituci (sdělíme klientce po telefonu, pošleme emailem – tuto situaci upřesníme v poznámce).

Pomoc při jednání - jednání s institucemi ve prospěch klientky ohledně řešení konkrétní zakázky klientky, př. pomoc se zajištěním léčby, azylového ubytování apod.

Sdílení a podpora -  cílem je sdílet aktuální dění v životě klientky k tomu, aby mohla reflektovat a vyhodnocovat možnosti k řešení nepříznivé sociální situace.

Pomoc v krizi, tj. v praxi R-R se jedná o pomoc člověku, který se ocitl v krizové situaci a nedokáže ji zvládnout vlastními silami. Je to zásah v době krize, který se snaží minimalizovat ohrožení klientky, objevit a posílit jeho schopnost vyrovnat se se zátěží. Předejít pokud možno destruktivním způsobům řešení situace. Cílem je posílení klientčiných adaptačních schopností, tj. usnadnit jí komunikaci s okolím, umožnit náhled na rozsah problému, pomoci mu vyjádřit emoce, posílit jeho sebedůvěru, aktivovat zdroje podpory v jeho okolí

 

4. Specifika služby

Služba je určená pouze pro osoby poskytující placené sexuální služby nebo pohybující se na scéně sexbyznysu!

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Úterý  :  10:00-1:00
   Středa  :  10:00-1:00
   Čtvrtek  :  10:00-1:00
   Pátek  :  10:00-1:00
   Pondělí  :  10:00-1:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Včetně rychlotestů na HIV a syfilis, v některých případech i hepatitidu C.

Fakultativní činnost

ANO

Potravinová banka a sociální šatník v případě klientek ve finanční tísni na základě vyhodnocení a individuálních plánů.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Rozkoš bez rizika, z.s.

IČ poskytovatele

44990901

Kontaktní údaje na poskytovatele