Azylový dům Jonáš, §57 - Azylové domy

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Česká Lípa, Nový Bor

Komu je služba určena

 • N_Rodiny s dětmi, popř. mladí lidé do 26 let
 • osoby bez přístřeší
 • oběti domácího násilí

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 7-10 let
 • 11-15 let
 • 15-17 let
 • 15-18 let

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Severní 755,47301 Nový Bor

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina Azylového domu Jonáš 

·     

 • rodiny s dětmi, matky, otcové, prarodiče, pěstouni s nezaopatřenými dětmi a ženy od 36. týdne těhotenství, které ztratily bydlení nebo jsou v krizové situaci, která ohrožuje jejich zdraví a život, a zároveň nemají možnost zajištění jiného než azylového bydlení (Azylový dům Jonáš Česká Lípa, Nový Bor). 

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání Azylového domu Jonáš 

Základním posláním Azylového domu Jonáš je poskytnout placené ubytování lidem v nouzi – neúplným rodinám, matkám, popřípadě otcům s nezaopatřenými dětmi, úplným rodinám (případně prarodičům, pěstounům) s dětmi bez přístřeší a těhotným ženám od 36. týdne těhotenství, kteří nemají možnost jiného než azylového bydlení.

Upřednostňováni jsou žadatelé s trvalým bydlištěm / trvale hlášeni v Libereckém kraji.

Ubytování je poskytované na dobu zpravidla nepřevyšující jeden rok. Pracovníci zajišťují podporu, která vychází z individuálních potřeb klienta.

 

Cíle Azylového domu Jonáš 

Cílem služby je podpořit klienta tak, aby před ukončením pobytu v azylovém domě měl zajištěné vhodné bydlení a pečoval adekvátně o své dítě.

Cílem služby je klient, který získal schopnosti a dovednosti potřebné k zvládání nároků běžného života bez podpory sociální služby.  

Dílčí kroky k dosažení cíle:

 • Poskytnutí bezpečného a důstojného místa pro ubytování, stravování a hygienu,
 • zajištění psychické stability klienta a dětí,
 • zajištění sociální a ekonomické stabilizace rodiny, která odpovídá její aktuální situaci, 
 • poskytnutí individuální podpory při využití vlastních možností a schopností při péči o sebe, děti a domácnost,  
 • zvýšení znalostí klientů o svých zákonných právech a povinnostech, 
 • podpora při hledání důstojného bydlení. 

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti poskytované v Azylovém domě Jonáš

Služba Azylového domu Jonáš je poskytována nepřetržitě 365 dní v roce (službu zajišťují pracovnice stálé služby). Sociální pracovnice však zajišťují provoz pouze v pracovní dny a v jejich pracovní době. Důležitou součástí služby je individuální plánování, které pomáhá zpřehlednit a zvýšit efektivitu nabízené podpory. Podrobnosti jsou zpracovány ve Standardech kvality sociální služby Azylový dům Jonáš.

Základní sociální poradenství – jednání se zájemcem o službu

 • Zdroje informací: webové stránky, spolupracující instituce, letáky.
 • Postup jednání se zájemcem o službu:
  • První kontakt: osobně, telefonicky, elektronickou poštou, prostřednictvím pracovníka jiné organizace/instituce.
  • Rozhovor: seznamuje zájemce se službou tak, aby se zájemce mohl rozhodnout, zda podá žádost.
  • Podání žádosti o poskytování sociálních služeb: žádost je možné stáhnout z webových stránek Charity Česká Lípa. Vyplněný formulář žádosti může zájemce podat elektronicky, poštou, nebo osobně.
  • Žádost: mapuje nepříznivou sociální situaci žadatele.
  • Schválení žádostí: o přijetí a schválení/neschválení žádosti je žadatel informován telefonicky, nebo jinou cestou dle žadatelovy potřeby.
  • Přijetí žadatele: žadatel je o přijetí informován telefonicky, nebo jinou cestou dle žadatelovy potřeby. Při tomto rozhovoru si sociální pracovnice domluví termín sociálního šetření. Ověřuje potřebnost a zjišťuje aktuální stav daného žadatele, zda přetrvávají podmínky, za kterých si žadatel podal žádost, a zda má žadatel o službu stále zájem. V případě, že zájem ze strany žadatele trvá, je s ním sepsána Smlouva o poskytování sociální služby.

 Základní činnosti po uzavření Smlouvy

  1. Pomoc při zajištění a přípravy stravy

Klienti mají možnost naučit se novým dovednostem v přípravě stravy. Pokud nemají klienti možnost zajistit potraviny pro sebe a své děti vlastními prostředky, mohou jim pracovníci ADJ poskytnout potravinovou pomoc.

Podmínky pro samostatnou přípravu stravy v Azylovém domě Jonáš v České Lípě

 • V každém pokoji/bytové jednotce je lednice, kuchyňská linka se dřezem, sporák s troubou
 • Klienti mají možnost půjčit si nádobí a běžné kuchyňské a domácí elektrospotřebiče

Podmínky pro samostatnou přípravu stravy v Azylovém domě Jonáš v Novém Boru

 • V každém pokoji/bytové jednotce je lednice, kuchyňská linka se dřezem, sporák s troubou
 • Klienti mají možnost půjčit si nádobí a běžné kuchyňské a domácí elektrospotřebiče

B)  Ubytování

Každý klient má k dispozici samostatný pokoj vybavený postelemi (dle počtu osob), lednicí, skříní, stolem a židlemi.

 • Azylový dům Jonáš v České Lípě, ul. Dubická 2189, má k dispozici 11 pokojů/bytových jednotek (40 lůžek)
 • Azylový dům Jonáš v Novém Boru, ul. Severní 755, má k dispozici 4 pokoje/bytové jednotky (26 lůžek).

Umožnění celkové hygieny těla

 • Azylový dům Jonáš v České Lípě má k dispozici pokoje (bytové jednotky) s vlastní koupelnou a WC.
 • Azylový dům Jonáš v Novém Boru má k dispozici pokoje (bytové jednotky) s vlastní koupelnou a WC.

Podmínky pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla a výměny ložního prádla (prádelna):

 • Oba azylové domy mají k dispozici prádelnu se dvěma pračkami. Klienti si mohou půjčit lůžkoviny, žehličku a další běžně dostupné elektrospotřebiče.

Pokoje jsou vybaveny úklidovými pomůckami. Pokud nemají klienti možnost zajistit čistící prostředky, z nedostatku financí, mohou jim pracovníci ADJ poskytnout čistící a dezinfekční přípravky.

Pomoc se zajištěním ošacení

 • Pokud nemají klienti možnost zajistit pro sebe a své děti ošacení vlastními prostředky, mohou jim pracovníci ADJ poskytnout ošacení z darů, nebo poukaz do šatníku Charity Česká Lípa.

C) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pracovníci ADJ nabízejí klientům podporu při plnění individuálních cílů. Pomáhají jim v obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou. Podporují klienty při aktivitách vedoucích k začlenění do běžného života společnosti (např. zprostředkování odborného poradenství a psychologické nebo duchovní pomoci, sestavení plánu osobního rozvoje, poskytnutí podpory při nalezení stabilního pracovního uplatnění a vhodného bydlení, pomoc s vyřízením osobních dokladů, podpora při zvýšení rodičovských kompetencí aj.).

 

4. Specifika služby

Azylový dům Jonáš v Novém Boru nabízí ubytování pro vícečetné rodiny (max.8 osob na pokoji).

V rámci naší služby poskytujeme klientům zprostředkování duchovní podpory.

Kapacita zařízení:

https://ceskalipa.charita.cz/jak-pomahame/azylove-domy/

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

https://ceskalipa.charita.cz/jak-pomahame/azylove-domy/

Fakultativní činnost

NE

Fakultativní činnosti poskytované v Azylovém domě Jonáš

V Azylovém domu Jonáš jsou poskytovány fakultativní činnosti (aktuální sazba je uvedena v ceníku služby, který je dostupný na webových stránkách a je součástí Smlouvy o poskytování sociálních služby a na nástěnkách a ADJ).

Placené:

 • Poplatek za TV na pokoji

Neplacené:

 • konzultace s psychologem
 • duchovní podpora

Architektonická bezbariérovost

ANO

Azylový dům Jonáš v České Lípě -  bezbariérový vstup do budovy, přízemí zařízení, včetně jednoho plně bezbariérového pokoje. 

Azylový dům Jonáš v Novém Boru - nelze uspokojit potřeby žadatelů s tělesným znevýhodněním, služba je poskytována ve 4.patře bez evakuačního výtahu.

Název poskytovatele

Charita Česká Lípa

IČ poskytovatele

70226148

Kontaktní údaje na poskytovatele