Dům na půl cesty, §58 - Domy na půl cesty

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Liberecký kraj

Komu je služba určena

 • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče

Věkové skupiny

 • 18-26 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou DPC jsou zpravidla mladí lidé (muži a ženy) do 26 let odcházející po dosažení plnoletosti z ústavních zařízení (tj. z dětských domovů, výchovných či diagnostických ústavů, popř. propuštění z VTOS).

Dále mezi cílovou skupinu DPC patří mladí lidé (do 26 let věku), kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním sociální služby Dům na půl cesty v Liberci (dále jen DPC) provozované zapsaným spolkem Most k naději, je předcházet sociálnímu vyloučení a snižovat míru sociálního vyloučení mladých lidí vycházejících z ústavní péče. DPC je pobytová sociální služba, dočasné ubytování zde slouží jako efektivní nástroj pro pomoc mladým lidem aktivně se uplatnit na trhu práce, což je prvním předpokladem k získání schopnosti hmotného zabezpečení a tím i získání možnosti začlenění do sociální společnosti.

Minimálním cílovým stavem poskytované služby je zastavit zhoršování sociální situace uživatele. Optimálním cílovým stavem je zlepšení jeho sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti. Nedílnou součástí nabízených služeb je také snaha o zapojení uživatele do širších sociálních struktur. Výše zmíněných cílů se dosahuje mimo jiné preventivním působením pracovníků DPC na uživatele služby. Základním cílem služby je resocializace tj. vhodné znovuzapojení jedince do společnosti vhodnou formou podpory a pomoci.

3. Nabízené činnosti

 • Poskytnutí ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti (na 1 rok, maximálně možno až na 3 roky)
 • Zvýšení sociálních kompetencí a sociální mobility konkrétního uživatele (pomoc při snaze a dosahování samostatnosti uživatele služby v běžném životě);
 • Sociálně terapeutická činnost;
 • Pomoc při snaze o zařazení a uplatnění uživatele na volném trhu práce;
 • Pomoc a podpora v aktivním přístupu uživatele služby k řešení své bytové situace;
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zprostředkování služeb a aktivit, které jsou lokálně dostupné);
 • Pomoc uživateli s obranou (uvědoměním, poznáním, prosazováním) jeho práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí;
 • Rozvíjení spolupráce s dalšími subjekty, které v lokalitě nabízejí služby nebo mohou jinak přispět k naplnění výše jmenovaných cílů;

4. Specifika služby

V rámci Libereckého kraje, je Dům na půl cesty Liberec, jedním ze dvou domů na půl cesty. Zároveň většinovým zaměřením organizace Most k naději, dáváme příležitost i lidem, kteří mají ve své anamnéze problematické užívání drog a proto drogová kariéra a aktuální užívání (pokud klient neohrožuje celou komunitu) není překážkou k ubytování na DPC. 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

3500,--/měsíčně.

V případě přijetí do služby, klient platí jednorázově vratný inventář 1000,--, který je po ukončení služby klientovi navrácen (nedošlo-li k poškození nějaké věci, která by byla v rámci tohoto uhrazena).

Fakultativní činnost

ANO
 • Volnočasové aktivity (kino, sportování, vaření, výlety etc.)
 • Potravinová banka

Architektonická bezbariérovost

NE

Dům na půl cesty Liberec sídlí ve staré 4. patrové budově, bez možnosti výtahu.

Název poskytovatele

Most k naději

IČ poskytovatele

63125137

Kontaktní údaje na poskytovatele