K-centrum Česká Lípa, §59 - Kontaktní centra

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní: Česká Lípa

Komu je služba určena

 • Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Věkové skupiny

 • 15-18 let
 • 16-18 let
 • 19-26 let
 • 27-64 let
 • 65-80 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina programu

Cílovou skupinou jsou osoby starší 15 let ohrožené závislostí na omamných a psychotropních látkách, primárně osoby již závislí a problémově užívající návykové látky včetně alkoholu, osoby experimentující, osoby ohrožené patologickým hráčstvím, rodinní příslušníci a osoby blízké. Také široká odborná i laická veřejnost, žáci a studenti škol.

2. Smysl, poslání a cíl služby

K-centrum Česká Lípa poskytuje ambulantní formou sociální a adiktologické služby uživatelům návykových látek, včetně alkoholu, a patologickým hráčům, dále pak osobám na počátku abstinence a rodinným příslušníkům či jiným blízkým osobám závislých. Svými činnostmi se snaží motivovat své klienty k takovému způsobu chování, které vede k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik vzniklých v důsledku užívání návykových látek a ke změně životního stylu s výhledem k abstinenci. Rodinné příslušníky a další blízké osoby podporuje ve zvládání zátěžových situací, kterým jsou vystavováni v důsledku závislostního chování blízkého člověka. Svou činností současně přispívá k ochraně veřejného zdraví.

Cílem K-centra Česká Lípa je informovat klienty o rizicích spojených s užíváním drog, vést klienty k co nejbezpečnější aplikaci a zároveň jim poskytovat takové služby, které vedou ke snížení nejen fyzických, ale i psychických a sociálních rizik a poškození vyplývajících z užívání těchto látek. K-centrum Česká Lípa pomáhá klientům získat, udržet a posílit motivaci ke změně životního stylu směrem k abstinenci. Ve vztahu ke společnosti se podílí na ochraně veřejného zdraví.

 

Cíle

 • Navázat kontakt se zájemcem o služby a omezit tak počet latentních (skrytých) uživatelů návykových látek v dané lokalitě.
 • Motivovat klienty k využívání služeb zařízení (zejména prostřednictvím individuálních pohovorů, poskytováním informací, informováním o nabídce spektra služeb) a tím cíleně působit na změny jejich sociálního statusu a eliminaci negativního dopadu závislostního chování.
 • Informovat klienty o rizicích spojených s užíváním návykových látek a jejich předcházení, o možnostech léčby.
 • Minimalizovat zdravotní rizika spojená s injekčním užíváním drog pro klienty i společnost.
 • Zvyšovat sociální status klientů (posilovat jejich schopnosti a dovednosti) a podporovat jejich sociální začlenění do komunity a celé společnosti prostřednictvím sociální práce (hájit jejich práva a oprávněné zájmy).
 • Monitorovat výskyt hepatitid, HIV/AIDS a syfilis; působit preventivně v oblasti přenosu infekčních chorob a v případě potřeby podpořit klienty v zahájení včasné léčby.
 • Pomoci klientům najít, posílit a udržet motivaci k dalšímu postupu v léčbě směrem k abstinenci.
 • Podpořit rodinné příslušníky a jiné blízké osoby závislých ve zvládání zátěžových situací, kterým jsou vystavováni v důsledku závislostního chování blízkého člověka.
 • Podílet se na ochraně veřejného zdraví a na zvýšení informovanosti veřejnosti o drogách a o tématech s nimi souvisejícími.

3. Nabízené činnosti

 • výměnný program (výměna použitého injekčního materiálu za sterilní včetně doprovodného Harm Reduction materiálu)
 • základní zdravotní ošetření
 • informační servis
 • poradenství - sociální, zdravotní, sjednání a zajištění léčby, poradenství pro rodiče 
 • kompletní krizová intervence - telefonická i osobní
 • delegování či doporučování klienta k další odborné pomoci
 • testování na přítomnost drog v moči - pouze dlouhodobé
 • testování screeningovými testy na přítomnost protilátek HIV, hepatitidy C a syfilis, včetně poradenství
 • těhotenské testy
 • služby kontaktní místnosti
 • hygienický servis
 • služba praní prádla
 • minimální potravinový servis
 • asistenční služba
 • zajištění léčby HCV

4. Specifika služby

K-centrum Česká Lípa je jediné, nezastupitelné zařízení tohoto druhu na Českolipsku. Jedná se tak o jedinečnou službu, jež využívají klienti z České Lípy a z celého Českolipska. Služba je také určena všem lidem, kteří jsou zasaženi problematickým užíváním drog, včetně rodičů, přátel, partnerů

Principy práce

 • Respektování individuálních potřeb a svobodné volby klienta
 • Nízkoprahovost
 • Diskrétnost
 • Bezplatnost
 • Ochrana práv klienta
 • Flexibilita
 • Anonymita

Časový rozsah poskytování služeb

Ambulantní

PO –PÁ od 8:00 do 12:00 hod. a od 12:30 do 16:30 hod. každý všední den.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Středa  :  08:00-12:00
   Středa  :  12:30-16:30
   Úterý  :  08:00-12:00
   Úterý  :  12:30-16:30
   Pátek  :  08:00-12:00
   Pátek  :  12:30-16:30
   Čtvrtek  :  12:30-16:30
   Pondělí  :  08:00-12:00
   Pondělí  :  12:30-16:30
   Čtvrtek  :  08:00-12:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

OPL testy si musí klienti zakoupit a hradit sami.

Fakultativní činnost

ANO
 • Potravinová banka
 • Praní

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Most k naději, z. s.

IČ poskytovatele

63125137

Kontaktní údaje na poskytovatele