K-centrum - Centrum pro drogové závislosti - kontaktní centrum, §59 - Kontaktní centra

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní: Nová Paka, Česká Lípa

Komu je služba určena

 • rodiny ohrožené společensky a sociálně nežádoucími jevy (užívání drog, dluhy, gemblerství,...)
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby v krizi
 • osoby závislé na návykových látkách
 • pachatelé trestné činnosti

Věkové skupiny

 • 15-17 let
 • 18-26 let
 • 27-64 let
 • 65-80 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina programu

Cílovou skupinou jsou osoby starší 15 let ohrožené závislostí na omamných a psychotropních látkách, primárně osoby již závislí a problémově užívající návykové látky včetně alkoholu, osoby experimentující, osoby ohrožené patologickým hráčstvím, rodinní příslušníci a osoby blízké. Také široká odborná i laická veřejnost, žáci a studenti škol.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Kontaktní centrum v České Lípě je jediné, nezastupitelné zařízení tohoto druhu na Českolipsku. Poskytuje ambulantní formou sociální a adiktologické služby. V nízkoprahových podmínkách toto zajišťujeme systematickou prací u problémových uživatelů nelegálních drog, včetně alkoholu. Sociální služba je motivuje ke změně způsobu rizikového chování, které vede k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik vzniklých v důsledku užívání drog a ke změně životního stylu s výhledem k abstinenci. Abstinující podporuje v životní cestě bez drog - po návratu z pobytové léčby, při snaze zvládnout abstinenci vlastními silami, či přípravě klienta na předání do jiného zařízení, např. psychiatrie, psychoterapie, ambulantní abstinenční skupiny, doléčovacího centra, terapeutické komunity. Svojí prací s uživateli drog a šířením pravdivých informací o drogách a o tématech s nimi souvisejících současně přispívá k ochraně veřejného zdraví.

Rodinné příslušníky a další blízké osoby podporujeme ve zvládání zátěžových situací, které s sebou užívání drog blízkou osobou přináší, a poskytujeme jim poradenství.

Význam v širším měřítku - snižování rizik Harm reduction

Snížení rizik negativních zdravotních (somatických a psychických) důsledků – vystavení vysokým rizikům nákazy infekčních nemocí - HIV/AIDS, hepatitida B a C, Syfilis a přenosu do široké veřejnosti. Předávkování, a další somatické, zdravotní a psychiatrické komorbidity.

Snížení rizik negativních sociálních důsledků – zejména se jedná se o páchání trestní činnosti, výtržnictví, nezaměstnanost, problémy v rodinném a sociálním životě, ztráta sociálních návyků, desocializace, sociální izolace a vyloučení.

Je nutno také zmínit v širším společenském měřítku další sociální důsledky dopadající především na širší obyvatelstvo ve městě. Jedná se o pocit bezpečí občanů v daných lokalitách, s tím souvisí ochota k rozvíjení občanského života, migrace obyvatel, sounáležitost a vazba  občanů na místo bydliště.

3. Nabízené činnosti

1) Výměnný program – výměna použitých injekčních stříkaček za nové, sterilní. Spolu s injekčním materiálem poskytujeme i další zdravotnický materiál – aqua voda, con-zellin, kyselina askorbová, alobal, filtry aj., včetně základního Harm Reduction poradenství. V rámci snižování rizik nabízíme již tradičně klientům také želatinové kapsle pro možné per orální užití drogy, kondom.

2) Informační servis - poskytujeme informace socio-právního charakteru, informace o poskytovaných službách v našem zařízení a ostatních návazných institucích.

3) Základní zdravotní ošetření a poradenství - poskytujeme informace o rizicích spojených s intravenózním užíváním drog – bezpečné užívání, bezpečný sex (prevence HIV/AIDS, VHB, VHC, kapavka, syfilis aj.) Ošetření drobných poranění a péče o žíly. Poskytnutí první pomoci při předávkování drogou. Služby poskytuje personál proškolený na podávání první pomoci. Zaměstnance proškoluje v akreditovaném kurzu organizace Český červený kříž.

4) Delegování klienta k odbornému zdravotnímu ošetření – doporučení příslušného zařízení, příp. K-centrum zajistí asistenční službu, vše podle individuálních potřeb klienta. K-centrum má smluvně sjednanou možnost ošetření klientů u praktického lékaře, chirurga, psychiatra, psychoterapeuta.

5) Hygienický servis - osobní hygiena klienta (k dispozici sprcha, šampon, ručník, umyvadlo), Klienti si v zařízení mohou vyprat prádlo. Dále poskytujeme klientům nouzové sociální ošacení. Služba je poskytována jako nástroj k boji se sociálním vyloučením klientů, či alespoň k minimalizaci prohlubování soc. vyloučení.

6) Potravinový servis - zahrnuje čaj, kávu, inst. polévku, eventuelně šťávu. Klienti si uvedené připravují sami a mezi klienty je o tuto službu velký zájem. Pracovníci mají právě díky této službě prostor pro pravidelnou intervenci s cílovou skupinou.

7) Kontaktní místnost - prostor, ve kterém můžeme s klientem navázat kontakt a prohloubit důvěru k nastolení ostatních otázek týkajících se změny v jeho rizikovém chování. Standardní doba pobytu v kontaktní místnosti je 2 hod., během níž se klienti mohou zastavit v koloběhu dne, promluvit si o běžných záležitostech, případně se ohřát. Služba je velmi cenným nástrojem intervence a zásadním pomocníkem v navazování důvěry, která může vést k další práci s klientem.

8) Testování na přítomnost viru HIV/AIDS, HCV a HBV, syfilis certifikovanými screeningovými testy z kapilární krve - službu poskytujeme zároveň s poradenstvím před i po testování. Výsledek je klientovi sdělen za určitý čas, prakticky během pár minut. Klient je u vyhodnocování testu přítomen po celou dobu. Dle výsledku testu (reaktivity) klienta delegujeme k další odborné pomoci, a vždy nabízíme asistenci.

9) Krizová intervence (osobní, internetová i telefonická) - poskytnutí okamžité psychické pomoci. Cílem je uklidnit klienta, stabilizovat jeho stav, snížit nebezpečí prohloubení krize,

10) Sociálně-právní poradenství, odkazy na příslušné instituce - spolupráce s Probační a Mediační Službou ČR, tj. podíl na realizaci výkonu alternativních trestů. Klientovi je rovněž nabízena asistenční služba, tedy doprovod např. při vyřizování osobních dokladů, sociálních dávek, odborných lékařů, apod.

11) Poradenství v oblasti drogových závislostí - rizika spojená s užíváním drog, možnosti prevence a léčby – poskytujeme motivační trénink zaměřený na změnu rizikového způsobu života klienta. Minimální “situační” poradenství je poskytováno v průběhu každého kontaktu klienta se zařízením, a to dle individuálních potřeb, problémů a možností klienta.

12) Poskytování propagačních materiálů spolupracujících organizací, organizacím, které se zaměřují na stejnou cílovou skupinu, ale i propagační materiály dalších subjektů.

13) Možnost výkonu praxe pro studenty VOŠ, VŠ se sociálně-právním zaměřením. Upřednostňovány jsou především praxe dlouhodobého charakteru, kdy má student možnost sledovat vývoj klientů a získat více zkušeností.

14) Přednášky pro žáky a studenty o poslání, fungování a o službách K-centra Česká Lípa.

15) Monitoring situace na drogové scéně a aktivní podíl na průzkumech realizovaných spolupracujícími institucemi.

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Úterý  :  8:00-16:30
   Středa  :  8:00-16:30
   Čtvrtek  :  8:00-16:30
   Pondělí  :  8:00-16:30
   Pátek  :  8:00-16:30
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Schodiště do 1. patra v budově, kde program poskytuje své služby.

Název poskytovatele

Most k naději

IČ poskytovatele

63125137

Kontaktní údaje na poskytovatele