Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kruháč, §62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní / Terénní: Jablonec nad Nisou

Komu je služba určena

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Věkové skupiny

 • 11-15 let
 • 15-17 let
 • 15-18 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

NZDM je určeno dětem a mladým lidem ve věku 6-26 let, kteří mají vztah k regionu Jablonecka a kteří se ocitají v obtížné životní situaci. Poskytujeme podporu v oblasti vztahů, vzdělání, zaměstnání a v dalších oblastech, informace, pomoc, prostor a asistenci při realizaci nápadů a příležitost ke zdravému trávení volného času. Usilujeme o pozitivní změnu v životním postoji a o sociální začlenění uživatelů.

2. Smysl, poslání a cíl služby

NZDM je určeno dětem a mladým lidem ve věku 6-26 let, kteří mají vztah k regionu Jablonecka a kteří se ocitají v obtížné životní situaci. Poskytujeme podporu v oblasti vztahů, vzdělání, zaměstnání a v dalších oblastech, informace, pomoc, prostor a asistenci při realizaci nápadů a příležitost ke zdravému trávení volného času. Usilujeme o pozitivní změnu v životním postoji a o sociální začlenění uživatelů.

Dlouhodobé cíle

 • Předcházet vzniku problémů u mládeže vhodnými formami primární prevence – kontaktní prací, rozhovory a vstupováním do přirozených interakcí vznikajících v prostorách klubu, resp. v průběhu klubových akcí, za účelem poskytování zpětné vazby uživatelům.
 • Organizovat vzdělávací, preventivní a volnočasové akce, rozvíjející sociální dovednosti.
 • Zvyšovat informovanost uživatelů o možnostech a rizicích, krásách i nástrahách existence a napomáhání v boji proti nepříteli z nejzákeřnějších – nudě.
 • Poskytovat bezpečné prostředí vybavené počítači, hrami, sportovními potřebami a rozličnými prostředky pro boj s nicneděláním, ignorancí a dalšími neřestmi; informační servis; prostor pro realizaci dobrých nápadů; pomoc a poradenství při řešení problémů se školou, zaměstnáním, vztahy a zákonem; asistenci při vyvíjení vlastních aktivit.
 • Podporovat uživatele ve zvládání obtížných životních situací; při hledání zaměstnání, zapojování do kulturního a společenského života, při studiu; v jakékoliv konstruktivní iniciativě; sociální začlenění dětí a mládeže do společnosti včetně zapojení do dění místní komunity.
 • Zvyšovat sociální a jiné dovednosti,  kompetence, informovanost a motivovanost dětí a mládeže.
 • Inspirovat uživatele k aktivnímu zapojení do vlastních životů.

 

Krátkodobé cíle jsou formulovány každoročně prostřednictvím dokumentu Výroční zpráva organizace.


3. Nabízené činnosti

Akce konané klubem (AKK) – výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti organizované klubem v prostorách klubu. Jedná se např. o soutěžní aktivity, které slouží jako nácvik zdravého trávení volného času. Pravidelně se jedná o soutěž v kreslení.

Akce mimo klub (AMK) - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti organizované mimo prostory klubu. Jedná se o exkurze, výlety a soutěžní aktivity, které slouží jako nácvik zdravého trávení volného času. Specifikem služby je kontakt s prostředím mimo prostory klubu, který umožňuje pracovníkům problematizovat patologické prvky interakcí s prostředím.

Besedy, koncerty, výstavy, filmy (BKV) – služba obnáší uskutečňování kulturních akcí menšího či většího rozsahu za účelem rozšiřování nejen kulturních obzorů uživatelů, navozování příležitostí k rozšiřování kulturního kapitálu. V klubu jde zpravidla o promítání a diskuzi ke snímkům nesoucím určité poselství, ale i promítání snímků problematické kvality a vyznění, jež jsou posléze předmětem diskuze.

Doprovod (DOP) – Asistence pracovníků ve smyslu provázení na místa, která představují pro uživatele nějakým způsobem bariéru (úřady, školy, lékaři apod.) nebo budí v uživateli pocit nebezpečí (policie, místa, na nichž by hrozilo uživatelům šikanování apod.). Může obnášet i doprovod uživatele domů.

Individuální rozhovor (IR) – služba představuje tématicky hlubší podobu kontaktní práce. Pracovník s uživatelem se scházejí nad konkrétním tématem, zpravidla probíhá bez účasti dalších osob v soukromí kontaktní místnosti, nebo v odlehlé části klubu. Formou služby individuální rozhovor je zpravidla vykazována revize IP.

Jednání s institucí (JI) – služba obnáší asistenci pracovníka v komunikaci uživatele s institucí. Jde o radu a pomoc při vyřizování korespondence, telefonátů, jednání s úřady, školami apod. Pracovník pomáhá uživateli jak radou, tak přímými vstupy do komunikace, přeje-li si to uživatel.

Kontakt se společenským prostředím (KSP) – pracovník NZDM zprostředkovává uživateli kontakt s osobami, je by z povahy své situace pravděpodobně nepoznal a kteří by zároveň mohli uživatele obohatit, poskytnout mu alternativu pohledu na některá existenční témata. Jedná se o organizaci setkání s veřejnými činiteli, umělci, zástupci některých profesí, vysokoškoláky apod.

Kontaktní práce (KP) – jedná se o výchozí metodu práce s uživatelem a zároveň základní službu poskytovanou v nízkoprahovém zařízení. Jedná se o běžný kontakt s uživatelem – základ, na němž lze stavět profesionální, nicméně přiměřeně vřelý vztah uživatele s pracovníkem. Obvykle probíhá formou vedení neformálního, nicméně strukturovaného dialogu, jehož obsahem je projev zájmu pracovníka o uživatele (a naopak) a hledání a vyjasňování zakázky. Kontaktní práce má ale význam sama o sobě jako poskytování zpětné vazby, udržování uživatele v síti společenských vztahů alternativních těm, v nichž se pohybuje běžně.

Preventivní aktivita (PA) – jde o službu směřující k předcházení sociálně patologickým jevům, poškozujícím uživatele i jeho okolí. Spočívá v organizaci vzdělávacích akcí, informujících o rizicích, pořádání aktivit, jejichž výstupem je nabytí know-how, kulturního kapitálu apod.

Podpora vlastních aktivit (PVA) – služba spočívá v asistenci pracovníka při zajišťování podmínek, zázemí a prostředků pro činnosti, s jejichž organizací se uživatel na pracovníka obrací. Pracovníci podporují uživatele v činnostech směřujících k rozvíjení sociálních a jiných kompetencí (organizace času, vedení formální komunikace) – organizování akcí pro vrstevníky, nácvik praktických dovedností (příprava pokrmů apod.), pořádání kulturních akcí apod.

Poradenství (POR) – služba představuje reakci pracovníka na uživatelovu žádost zhodnotit konkrétní situaci a navrhnout postup řešení. Pracovník maximálně dbá na to, aby během udílení rad čerpal uživatelovy zdroje, ideálně aby jen moderoval rozhodování uživatele samotného. Pracovník nehodnotí kulturně a jinak odlišné postoje, aby radil v souladu s preferencemi uživatele, v případě zjištění záměrů překračovat normy poukazuje na možná rizika.

Poskytnutí informace (PI) – služba tkví v asistenci při vyhledání informace, jíž se uživateli samostatně nedaří opatřit. Pracovník dbá na to, aby uživatel při obstarávání informace buď sám mobilizoval síly, nebo aby mu způsob opatření informace byl zřejmý a byl jej schopen zopakovat.

Práce s osobami blízkými (PSB) – služba se vykazuje v případě, kdy pracovník na přání uživatele nebo spontánně, nevyjadřuje-li uživatel nelibost, v uživatelově zájmu jedná s jeho zákonnými zástupci, osobami na jejich úrovni nebo jinými osobami z užšího okruhu uživatele.

Práce se skupinou (PSS) – služba je vykazována tehdy, dojde-li v práci s uživateli na působení na skupinovou dynamiku a skupinové normy. Služba spočívá s iniciování a moderování dialogu mezi jednotlivci a skupinou, v poskytování alternativ, podnětů, předestírání funkčních, nepatologických nástrojů na řešení situací ve skupině apod.

Situační intervence (SI) – pracovník poskytuje vyžádanou i nevyžádanou (v případě porušování norem a pravidel služby) zpětnou vazbu na akce uživatelů. V zásadě jde o zpětnou vazbu kladnou i zápornou, až do úrovně udělování sankcí s vysvětlením.

Volnočasové aktivity (VA) – organizování zdravých volnočasových aktivit je jednou ze služeb, které NZDM poskytuje. Služba je vykazována tehdy, dochází-li při hře ke kontaktu uživatele s pracovníkem, k interakci. Nevykazuje se tehdy, vyvíjí-li uživatel aktivitu sám nebo spontánně s ostatními uživateli.

Zprostředkování kontaktu na návazné služby (ZKS) – k poskytnutí služby dochází v případě, že je zakázka uživatele rozpoznána jako relevantní a zároveň nespadající do množiny služeb poskytovaných NZDM a uživatel projevuje zájem svou situaci řešit i s někým jiným, než pracovníkem NZDM. Přehled návazných služeb vede NZDM v Adresáři návazných služeb.

Zmnožování kulturního kapitálu (ZKK) – rozšiřování kulturních kompetencí uživatele: sčetlost, znalost kulturních reálií, jazyková vybavenost. Probíhá zejména formou pracovníkem moderovaného rozhovoru sdílejícím četbu uživatele, hudební zájmy, návštěvu kulturních institucí apod.

 

4. Specifika služby

NZDM, klub Kruháč zahájilo svou činnost 1. října 2009. Klub je určen dětem a mladým lidem ve věku 6-26 let, kteří mají vztah k regionu Jablonecka a ocitají se v obtížné životní situaci. Poskytujeme informace, podporu v oblasti vztahů, vzdělání, zaměstnání a v dalších oblastech. Dále pak pomoc, prostor a asistenci při realizaci nápadů a příležitost ke zdravému trávení volného času. Usilujeme o pozitivní změnu v životním postoji a o sociální začlenění uživatelů.

Sociální služba NZDM Kruháč od svého založení do konce dubna 2018 byla v prostorách přízemí budovy na adrese 5. května 193/2. Od května do prosince 2018 byla služba poskytována v náhradních prostorách na adrese Lidická 9, z důvodu rekonstrukce budovy majitelem objektu, tedy statutárním městem Jablonec nad Nisou. Od 2. ledna 2019 je služba opět poskytována v nově zrekonstruovaných prostorách budovy  na adrese 5. května 193/2, tentokrát nejen v přízemí, ale i v 1. patře budovy. V původních prostorách klubu je poskytována služba dětem od 6 do 14 let a v 1. patře mladým lidem ve věku 15 – 26 let.

Poptávka po službě je již od svého prvopočátku velká a denní návštěvnost konstantně vysoká, s možností krátkodobého kolísání počtu uživatelů. V roce 2019 byla průměrná denní návštěvnost 30 - 50 uživatelů denně. V letních měsících roku 2019, kdy ambulantní služba nevykazovala vysokou denní návštěvnost, tento deficit dorovnala terénní forma služby, kdy pracovníci vyráželi pravidelně do ulic města Jablonce, kontaktovali se s uživateli a poskytovali služby v místě, kde se uživatelé zdržovali.

Služba byla v roce 2019 auditována Českou asociací streetwork a obdržela hodnocení 95%. Poskytujeme kvalitní sociální služby.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Úterý  :  13:00-18:00
   Středa  :  13:00-18:00
   Čtvrtek  :  13:00-18:00
   Pátek  :  12:00-16:00
   Pondělí  :  13:00-18:00
 •  
 • Terénní
  • Úterý  :  13:00-18:00  -  Terénní forma se poskytuje nepravidelně dle potřeby.
   Středa  :  13:00-18:00  -  Terénní forma se poskytuje nepravidelně dle potřeby.
   Čtvrtek  :  13:00-18:00  -  Terénní forma se poskytuje nepravidelně dle potřeby.
   Pátek  :  12:00-16:00  -  Terénní forma se poskytuje nepravidelně dle potřeby.
   Pondělí  :  13:00-18:00  -  Terénní forma se poskytuje nepravidelně dle potřeby.
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou

IČ poskytovatele

73633992

Kontaktní údaje na poskytovatele