Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, klub Cajk, §62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Frýdlant

Komu je služba určena

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Věkové skupiny

 • 18-26 let
 • 15-17 let
 • 6-14 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

NZDM je určeno dětem a mladým lidem ve věku 6-26 let, kteří mají vztah k regionu Frýdlantska a kteří se ocitají v obtížné životní situaci. Poskytujeme podporu v oblasti vztahů, vzdělání, zaměstnání a v dalších oblastech, informace, pomoc, prostor a asistenci při realizaci nápadů a příležitost ke zdravému trávení volného času. Usilujeme o pozitivní změnu v životním postoji a o sociální začlenění uživatelů.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Dlouhodobé cíle NZDM

1.   Předcházet vzniku problémů u mládeže vhodnými formami primární prevence – kontaktní prací, rozhovory a vstupováním do přirozených interakcí vznikajících v prostorách klubu, resp. V průběhu klubových akcí, za účelem poskytování zpětné vazby uživatelům.

2.   Organizovat vzdělávací, preventivní a volnočasové akce, rozvíjející sociální dovednosti.

3.   Zvyšovat informovanost uživatelů o možnostech a rizicích, krásách i nástrahách existence a napomáhání v boji proti nepříteli z nejzákeřnějších – nudě.

4.   Poskytovat bezpečné prostředí vybavené počítači, hrami, sportovními potřebami a rozličnými prostředky pro boj s nicneděláním, ignorancí a dalšími neřestmi; informační servis; prostor pro realizaci dobrých nápadů; pomoc a poradenství při řešení problémů se školou, zaměstnáním, vztahy a zákonem; asistenci při vyvíjení vlastních aktivit.

5.   Podporovat uživatele ve zvládání obtížných životních situací; při hledání zaměstnání, zapojování do kulturního a společenského života, při studiu; v jakékoliv konstruktivní iniciativě; sociální začlenění dětí a mládeže do společnosti včetně zapojení do dění místní komunity.

6.   Zvyšovat sociální a jiné dovednosti, kompetence, informovanost a motivovanost dětí a mládeže.

7.   Inspirovat uživatele k aktivnímu zapojení do vlastních životů.

3. Nabízené činnosti

Akce konané klubem (AKK) – výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti organizované klubem v prostorách klubu. Jedná se např. o soutěžní aktivity, které slouží jako nácvik zdravého trávení volného času. Pravidelně se jedná o soutěž v kreslení.

Akce mimo klub (AMK) - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti organizované mimo prostory klubu. Jedná se o exkurze, výlety a soutěžní aktivity, které slouží jako nácvik zdravého trávení volného času. Specifikem služby je kontakt s prostředím mimo prostory klubu, který umožňuje pracovníkům problematizovat patologické prvky interakcí s prostředím.

Besedy, koncerty, výstavy, filmy (BKV) – služba obnáší uskutečňování kulturních akcí menšího či většího rozsahu za účelem rozšiřování nejen kulturních obzorů uživatelů, navozování příležitostí k rozšiřování kulturního kapitálu. V klubu jde zpravidla o promítání a diskuzi ke snímkům nesoucím určité poselství, ale i promítání snímků problematické kvality a vyznění, jež jsou posléze předmětem diskuze.

Doprovod (DOP) – Asistence pracovníků ve smyslu provázení na místa, která představují pro uživatele nějakým způsobem bariéru (úřady, školy, lékaři apod.) nebo budí v uživateli pocit nebezpečí (policie, místa, na nichž by hrozilo uživatelům šikanování apod.). Může obnášet i doprovod uživatele domů.

Individuální rozhovor (IR) – služba představuje tématicky hlubší podobu kontaktní práce. Pracovník s uživatelem se scházejí nad konkrétním tématem, zpravidla probíhá bez účasti dalších osob v soukromí kontaktní místnosti, nebo v odlehlé části klubu. Formou služby individuální rozhovor je zpravidla vykazována revize IP.

Jednání s institucí (JI) – služba obnáší asistenci pracovníka v komunikaci uživatele s institucí. Jde o radu a pomoc při vyřizování korespondence, telefonátů, jednání s úřady, školami apod. Pracovník pomáhá uživateli jak radou, tak přímými vstupy do komunikace, přeje-li si to uživatel.

Kontakt se společenským prostředím (KSP) – pracovník NZDM zprostředkovává uživateli kontakt s osobami, je by z povahy své situace pravděpodobně nepoznal a kteří by zároveň mohli uživatele obohatit, poskytnout mu alternativu pohledu na některá existenční témata. Jedná se o organizaci setkání s veřejnými činiteli, umělci, zástupci některých profesí, vysokoškoláky apod.

Kontaktní práce (KP) – jedná se o výchozí metodu práce s uživatelem a zároveň základní službu poskytovanou v nízkoprahovém zařízení. Jedná se o běžný kontakt s uživatelem – základ, na němž lze stavět profesionální, nicméně přiměřeně vřelý vztah uživatele s pracovníkem. Obvykle probíhá formou vedení neformálního, nicméně strukturovaného dialogu, jehož obsahem je projev zájmu pracovníka o uživatele (a naopak) a hledání a vyjasňování zakázky. Kontaktní práce má ale význam sama o sobě jako poskytování zpětné vazby, udržování uživatele v síti společenských vztahů alternativních těm, v nichž se pohybuje běžně.

Preventivní aktivita (PA) – jde o službu směřující k předcházení sociálně patologickým jevům, poškozujícím uživatele i jeho okolí. Spočívá v organizaci vzdělávacích akcí, informujících o rizicích, pořádání aktivit, jejichž výstupem je nabytí know-how, kulturního kapitálu apod.

Podpora vlastních aktivit (PVA) – služba spočívá v asistenci pracovníka při zajišťování podmínek, zázemí a prostředků pro činnosti, s jejichž organizací se uživatel na pracovníka obrací. Pracovníci podporují uživatele v činnostech směřujících k rozvíjení sociálních a jiných kompetencí (organizace času, vedení formální komunikace) – organizování akcí pro vrstevníky, nácvik praktických dovedností (příprava pokrmů apod.), pořádání kulturních akcí apod.

Poradenství (POR) – služba představuje reakci pracovníka na uživatelovu žádost zhodnotit konkrétní situaci a navrhnout postup řešení. Pracovník maximálně dbá na to, aby během udílení rad čerpal uživatelovy zdroje, ideálně aby jen moderoval rozhodování uživatele samotného. Pracovník nehodnotí kulturně a jinak odlišné postoje, aby radil v souladu s preferencemi uživatele, v případě zjištění záměrů překračovat normy poukazuje na možná rizika.

Poskytnutí informace (PI) – služba tkví v asistenci při vyhledání informace, jíž se uživateli samostatně nedaří opatřit. Pracovník dbá na to, aby uživatel při obstarávání informace buď sám mobilizoval síly, nebo aby mu způsob opatření informace byl zřejmý a byl jej schopen zopakovat.

Práce s osobami blízkými (PSB) – služba se vykazuje v případě, kdy pracovník na přání uživatele nebo spontánně, nevyjadřuje-li uživatel nelibost, v uživatelově zájmu jedná s jeho zákonnými zástupci, osobami na jejich úrovni nebo jinými osobami z užšího okruhu uživatele.

Práce se skupinou (PSS) – služba je vykazována tehdy, dojde-li v práci s uživateli na působení na skupinovou dynamiku a skupinové normy. Služba spočívá s iniciování a moderování dialogu mezi jednotlivci a skupinou, v poskytování alternativ, podnětů, předestírání funkčních, nepatologických nástrojů na řešení situací ve skupině apod.

Situační intervence (SI) – pracovník poskytuje vyžádanou i nevyžádanou (v případě porušování norem a pravidel služby) zpětnou vazbu na akce uživatelů. V zásadě jde o zpětnou vazbu kladnou i zápornou, až do úrovně udělování sankcí s vysvětlením.

Volnočasové aktivity (VA) – organizování zdravých volnočasových aktivit je jednou ze služeb, které NZDM poskytuje. Služba je vykazována tehdy, dochází-li při hře ke kontaktu uživatele s pracovníkem, k interakci. Nevykazuje se tehdy, vyvíjí-li uživatel aktivitu sám nebo spontánně s ostatními uživateli.

Zprostředkování kontaktu na návazné služby (ZKS) – k poskytnutí služby dochází v případě, že je zakázka uživatele rozpoznána jako relevantní a zároveň nespadající do množiny služeb poskytovaných NZDM a uživatel projevuje zájem svou situaci řešit i s někým jiným, než pracovníkem NZDM. Přehled návazných služeb vede NZDM v Adresáři návazných služeb.

Zmnožování kulturního kapitálu (ZKK) – rozšiřování kulturních kompetencí uživatele: sčetlost, znalost kulturních reálií, jazyková vybavenost. Probíhá zejména formou pracovníkem moderovaného rozhovoru sdílejícím četbu uživatele, hudební zájmy, návštěvu kulturních institucí apod.

 

4. Specifika služby

NZDM klub Cajk zahájilo svou činnost v červnu 2017.

Klub Cajk je určen dětem a mladým lidem ve věku 6 až 26 let, kteří mají vztah k regionu Frýdlantska a kteří se ocitají v obtížné životní situaci. Poskytujeme informace a podporu v oblasti vztahů, vzdělání, zaměstnání a v dalších oblastech, pomoc, prostor a asistenci při realizaci nápadů a příležitost ke zdravému trávení volného času. Usilujeme o pozitivní změnu v životním postoji a o sociální začlenění uživatelů.

V prvním roce činnosti se NZDM zaměřilo především na propagaci nabídky klubu, navázání spolupráce s poskytovateli návazných služeb a s ostatními relevantními partnery v regionu. Až do konce roku 2019 jsme poskytovali služby jen cílově skupině 15 – 26 let.

V druhém roce činnosti (2018) si NZDM podstatně rozšířilo uživatelskou základnu a nabídlo uživatelům podnětné akce. V průběhu léta se vyměnil celý tým Cajku, podařilo se ale uživatelskou základnu zachovat a na předchozí tým úspěšně navázat. Během roku 2018 přibylo 85 nových uživatelů služeb. Na podzim se klub přestěhoval do nových prostor – do krásně zrekonstruovaného Centra 1407 jen pár metrů od centra města.

Ve třetím roce činnosti (2019) si NZDM uchovalo uživatelskou základnu a lehce navýšila počet uživatelů, měli jsme možnost podpořit 132 mladých lidí. I během roku 2019 došlo k částečné obměně týmu, díky čemuž se podařilo realizovat I velmi úspěšné akce, jenž pořádalo samo NZDM. První podnětnou akcí pořádanou samotným NZDM byl fotbalový turnaj, kdy se tým NZDM „Black and White CAJK“ umístil na 3. místě. Druhou neméně úspěšnou akcí byla soutež v Bench Pressu, která velmi stmelila tým NZDM spolu s uživateli klubu. NZDM začalo intenzivněji spolupracovat s tiskovou mluvčí města Frýdlantu, díky čemuž se daří propagovat patřičným způsobem aktivity NZDM i samotnou službu.

Uživatelé změny (tým, prostory) hodnotí pozitivně a daří se pracovat intenzivně na zakázkách i na zkvalitňování poskytované služby.
Od roku 2020 jsme rozšířili provozní dobu klubů a nově se věnujeme i cílové skupině dětí od 6 let.

Služba byla prověřena v roce 2019 auditem České asociace streetwork s výsledkem 97%. Poskytujeme kvalitní sociální služby.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Čtvrtek  :  13:00-18:00  -  Nepravidelně, dle potřeby.
   Pondělí  :  13:00-18:00  -  Nepravidelně, dle potřeby.
   Úterý  :  13:00-18:00  -  Nepravidelně, dle potřeby.
   Středa  :  13:00-18:00  -  Nepravidelně, dle potřeby.
   Pátek  :  12:00-16:00  -  Nepravidelně, dle potřeby.
 •  
 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  13:00-18:00
   Pondělí  :  13:00-18:00
   Úterý  :  13:00-18:00
   Středa  :  13:00-18:00
   Pátek  :  12:00-18:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou

IČ poskytovatele

73633992

Kontaktní údaje na poskytovatele