Denní stacionář, §46 - Denní stacionáře

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní: Turnov

Komu je služba určena

 • osoby s poruchou autistického spektra
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením

Věkové skupiny

 • 7-10 let
 • 11-15 let
 • 15-17 let
 • 15-18 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Ambulantní služba denní stacionář poskytovaná naším zařízením je určena dětem a mladým dospělým s kombinovaným postižením (těžké a hluboké mentální postižení, porucha autistického spektra, tělesné postižení) ve věku 2 -26 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním ambulantní služby je umožnění dětem a žákům pobyt ve známém prostředí denního stacionáře. Formou pracovních činností a volnočasových aktivit podporovat motorické a psychické schopnosti a dovednosti. Navázat na výchovnou a vzdělávací činnost školy. Naše služba znamená pomoc rodinám s péčí o těžce kombinovaně postižené děti a mladé dospělé = resilienční činnost. To znamená předcházení vyčerpání, vyhoření z důvodu dlouhodobé péče o znevýhodněného člověka.

Respektujeme přání, vůli, práva klientů a podporujeme je v aktivním životě.

 

3. Nabízené činnosti

Pro osoby s postižením zajišťujeme:

základní služby:

 • pomoc při osobní hygieně (mytí, inkontinence, použití WC)
 • stravování. Klient vybírá stravu dle své volby a délky pobytu v zařízení
 • pomoc při zvládání denních úkolů (oblékání, svlékání, prostorová orientace, samostatný pohyb, podávání jídla a nápojů)
 • nácvik pracovních návyků (procvičování základních znalostí, úklid, údržba, nákup, vaření a stolování)
 • nácvik samostatného života (orientace v místě a okolí, nácvik volného pohybu a vyřizování osobních záležitostí)
 • pomoc při uplatňování práv a zájmů klientů (logopedie, alternativní komunikace)
 • ošetřovatelská péče

fakultativní služby – jsou dobrovolné, klient (zákonný zástupce) si z nich vybírá a částečně nebo úplně si je hradí:

 • rehabilitační péče
 • canisterapie
 • muzikoterapie, arteterapie, logopedie

Garantovaná nabídka služeb DENNÍHO STACIONÁŘE

Pracovníci v přímé obslužné péči poskytují následující služby pro osoby s těžkým a hlubokým mentálním postižením a v kombinaci postižení s PAS:

 1. Pomoc při osobní hygieně:
 • podle potřeby jednotlivých klientů pomáháme při používání WC a úkonech osobní hygieny
  • zařízení poskytuje WC papír, ručníky a běžné mycí prostředky, v případě zvláštních požadavků (alergie) je nutné dodat vlastní. Výměna ručníků probíhá 2x týdně, případně častěji. Ručníky zařízení jsou prané ve vlastní prádelně
 • v případě inkontinentních klientů zajistíme pravidelnou výměnu hygienických potřeb, mytí, ošetření pokožky, při znečištění neprodleně postupujeme ve prospěch klienta
  •  papírové pleny, vlhčené ubrousky, inkontinentní podložky dodává klient
 1. Stravování:
 • strava je připravována ve vlastním stravovacím zařízení, klient hradí věcnou režii (energie, příspěvek na mzdu) a potraviny – viz zvláštní ceník
 • zajišťujeme dopolední přesnídávku, oběd, odpolední svačinu připravovanou ve vlastní kuchyni
 • strava odpovídá zásadám racionální výživy, případně dietnímu stravování
 1. Pomoc při zvládání denních úkolů:
 • klientům dle potřeby pomůžeme při oblékání, svlékání, obouvání, převlékání
 • pomůžeme při přesunu na vozík nebo lůžko
 • zajistíme pomoc při orientaci ve vnitřních i venkovních prostorách denního stacionáře v době poskytované služby (prostorová orientace, samostatný pohyb s dozorem)
 1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, nácvik pracovních návyků:
 • zařízení je vybaveno standartními potřebami (výtvarný materiál, vzdělávací pomůcky, hračky, kompenzační pomůcky, polohovací křesla a vaky, vybavený snoezelen, muzikoterapeutická místnost, logopedická místnost, tělocvična, cvičná kuchyňka)
 • podporujeme klienty v udržení dosud získaných dovedností a znalostí. Podporujeme další rozvoj ve spolupráci se speciálním pedagogem, muzikoterapeutem, logopedem, případně ergoterapeutem (na základě konzultační činnosti)
 • aktivizačními činnostmi udržujeme a rozvíjíme jemnou motoriku (výtvarné, hudební, pracovní a sportovní činnosti)
 • nácvik úklidových činností, případně vaření a příprava jídla dle strukturovaného režimu a dopomoci pracovníka v sociálních službách
 • činnosti speciálního pedagoga, muzikoterapeuta, logopeda, ergoterapeuta, rehabilitačního pracovníka jsou fakultativní (hrazené nad rámec úhrady)
 1. Nácvik samostatného života:
 • orientace v místě a okolí, nácvik volného pohybu a vyřizování osobních záležitostí
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (návštěva kulturních a sportovních akcí, které pořádá škola)
 • pomoc při upevňování kontaktu s rodinou (přenos činností zvládnutých v sociální službě do domácího prostředí)
 1. Pomoc při uplatňování práv a zájmů klienta:
 • alternativní komunikace, komunikační kniha – vytváření a nácvik AAK

Stupeň garantované nabídky se odvíjí od schopností klienta a jeho požadavků, které jsou specifikovány ve Smlouvě o poskytování služby a dále jsou součástí Individuálního plánování.

 

GARANTOVANÉ ČASY - BĚŽNÝ PROGRAM DNE:

7:00 – 8:30      příchod klienta, osobní hygiena, nácvik běžných úkonů o vlastní osobu

8:30 – 9:30      dopolední přesnídávka

9:30 – 11:30    plnění Individuálního plánu - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti skupinové, případně individuální, fakultativní činnosti

11:30 – 12:30  oběd

12:30 – 13:30 relaxace

13:30 – 16:00 aktivizační a relaxační činnosti, odchod klientů do domácího prostředí

4. Specifika služby

Služby se poskytují v budově Kosmonautů 1641.  Působnost je dle zařízení. Budova je bezbariérová. Klienti využívají jednotlivé místnosti denního stacionáře (společenská místnost, místnost na individuální činnost, herna, šatna, jídelna s nácvičnou kuchyňkou a hygienické zařízení), kmenové třídy školy, místnosti Snoezelen, Muzikoterapii, tělocvičnu a školní zahradu.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Středa  :  07:00-16:00
   Čtvrtek  :  07:00-16:00
   Pátek  :  07:00-16:00
   Úterý  :  07:00-16:00
   Pondělí  :  07:00-16:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada za poskytované služby:

Způsob určení míry podpory klienta a výše úhrady vychází ze stupně postižení a potřeb uživatele.

 1. míra podpory nízká: 80,-Kč /1 hodinu
 2. míra podpory střední: 130,- Kč/1 hodinu
 3. míra podpory vysoká: 160,- Kč/1hodinu

Fakultativní činnost

NE

Rehabilitace na základě doporučení odborného lékaře je hrazená zdravotními pojišťovnami. Bez doporučení je RHB hrazená - viz ceník v zařízení.

Logopedie, Muzikoterapie, Arteterapie, Canisterapie jsou služby hrazené -viz ceník v zařízení.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Mateřská a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

71173854

Kontaktní údaje na poskytovatele