SAS Kompas, §65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Území, na kterém je služba poskytována

Frýdlant

Komu je služba určena

 • rodiny pocházející z odlišného sociokulturního prostředí (imigranti, kulturní minority, cizinci)
 • rodiny žijící v sociálně vyloučených místech (nevyhovující bytové podmínky, nezaměstnanost, odlehlost místa pobytu)
 • rodiny ohrožené společensky a sociálně nežádoucími jevy (užívání drog, dluhy, gemblerství,...)
 • rodiny s finančními problémy (rodiny v hmotné nouzi, zadluženost rodiny)

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 1-6 let
 • 6-14 let
 • 7-10 let
 • 11-15 let
 • 15-17 let
 • 15-18 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 3661910
 • Druh služby: §65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Adresa: Švermova 853,46365 Nové Město pod Smrkem
 • Telefon: +420 770 149 389
 • E-mail: hana.ptackova@majak-nmps.cz
 • Web: www.majak-nmps.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina

Cílovou skupinu SAS Kompas jsou rodiny s nezletilými dětmi ve věku 0–18 let z Nového Města pod Smrkem a okolí, jejichž fyzický, duševní a sociální vývoj je ohrožován vlivem dlouhodobé nepříznivé sociální situace, kterou není rodina bez pomoci schopna překonat.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cíle

Předcházení, zmírňování či eliminování příčiny ohrožení dítěte v rodině. Podpora zachovávání či obnovování základních funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí. Podpora rozvoje vlastních kompetencí a samostatnosti rodičů při zajišťování podmínek pro zdravý fyzický, duševní a sociální vývoj dětí v rodině. Posilování vědomí o právech, povinnostech a zodpovědnosti za své jednání. Podpora rodiny v procesu zapojování do fungování v běžné společnosti. Zmírňování či eliminace příčiny sociálního vyloučení rodiny.

3. Nabízené činnosti

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. pracovně výchovná činnost s dětmi,

2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby,

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,

4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,

5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,

c) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

4. Specifika služby

PRINCIPY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 

Služby SAS Kompas jsou poskytovány všem jednotlivcům z cílové skupiny bez ohledu na původ, rasu, sexuální orientaci, pohlaví, náboženské vyznání, politickou orientaci či sociální postavení.

Práce v ohrožené rodině je založena na profesionálním vztahu mezi uživatelem služby a pracovníkem SAS Kompas. Základem tohoto vztahu je vzájemná důvěra, respektování lidské důstojnosti, svobodné vůle a odpovědnosti jednotlivce.

V rámci práce s rodinou jsou minimalizovány bariéry (časové, místní či sociální), které mohou snižovat dostupnost poskytovaných služeb či schopnost uživatelů služby dosahovat stanovených cílů. Základní sociální služby jsou poskytovány bezplatně.

Služby jsou poskytovány terénní formou v přirozeném prostředí rodiny, nebo ambulantní formou v poradenské místnosti SAS Kompas, popř. také formou doprovázení uživatelů služby např. při jednání na úřadech, ve škole atd.

Sociální služby a podpora jsou v ohrožených rodinách poskytovány dlouhodobě. Doba i intenzita poskytování služeb je závislá na specifických potřebách rodiny a možnostech služby.

Práce v rodině stojí na procesu monitorování potřeb a rizikových faktorů v ohrožené rodině, plánování cílů spolupráce a kroků k jejich dosažení a na průběžném hodnocení spolupráce na řešení nepříznivé sociální situace rodiny.

Pomoc lidem, kteří jsou v nouzi, jsou vylučovaní a nepřijímaní většinovou společností, kteří svým zjevem, chováním či způsobem života vzbuzují v ostatních lidech odmítnutí či přímo odpor, je jednou ze základních křesťanských hodnot, kterou se naše služba řídí a naplňuje jí. Mezi další patří uznání jedinečné hodnoty, důležitosti a důstojnosti každého člověka, víra v pozitivní možnost změny u každého jedince bez ohledu na jeho dosavadní život a nutnost přistupovat ke každému uživateli s určitou mírou lásky a pochopení.

Časový rozsah poskytování služeb

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Přízemí.

Název poskytovatele

Maják NMPS, z.ú.

IČ poskytovatele

08848254

Kontaktní údaje na poskytovatele