Osobní asistence, §39 - Osobní asistence

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Česká Lípa, Chlum, Cvikov, Doksy, Svor, Nový Bor

Komu je služba určena

 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením

Věkové skupiny

 • Bez omezení věku

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Pivovarská 3157,47001 Česká Lípa

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osobní asistence je placená terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Služba je poskytována bez věkového a časového omezení.

Specifikace cílové skupiny:
 • Osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby s kombinovaným postižením
 • Osoby s mentální postižením
 • Osoby s tělesným postižením
 • Osoby se zdravotním postižení
 • Senioři (osoby nad 65 let věku)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním osobní asistence je, aby klient mohl co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, a i nadále mohl udržovat sociální vazby se svým okolím. Pomoc, podpora a péče vychází z individuálních potřeb klienta, podporuje jeho samostatnost a neprohlubuje závislost na sociální službě.

Cíl osobní asistence je: snaha o zachování či rozvoj stávajících schopností, dovedností a soběstačnosti klientů tak, aby mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném, domácím prostředí.

3. Nabízené činnosti

Osobní asistence je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 39. odst. 2 a poskytuje základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně, 

c) pomoc při zajištění stravy,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

 • Flexibilita – přizpůsobení se aktuálním potřebám klienta.
 • Úcta k člověku – dodržování etických a morálních zásad.
 • Respektování práva volby – respektování přání, potřeb, individuality a svobodné vůle klientů.
 • Individuální přístup – služba je poskytována dle individuálních potřeb klientů.
 • Rovnoprávnost – služba je poskytována všem za stejných podmínek.
 • Etika – v souladu s Etickým kodexem pracovníků společnosti Osobní asistence a aktivizační služby VČELKA s.r.o. a Listinou základní lidských práv a svobod.
 • Profesionalita – služba je poskytována na nejvyšší možné úrovni, pracovníci svou odbornost zvyšují dalším průběžným vzděláváním.
 • Nezávislost – podpora klienta, v co největší možné samostatnosti. Není podporována a prohlubována závislost na sociální službě a pečujících osobách.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Osobní asistence je poskytována za úhradu dle platného ceníku poskytovatel s výjimkou osob, kterým je dle zákona č. 108/2006 Sb.

Aktuální ceník je ke stažení: www.vasesocialnisluzby.cz/ke-stazeni/

Fakultativní činnost

ANO

Tisk a kopírování černobílé

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Osobní asistence a aktivizační služby VČELKA s.r.o. (VAŠE sociální služby s.r.o.)

IČ poskytovatele

17639786

Kontaktní údaje na poskytovatele