Osobní asistence Jablonec nad Nisou, §39 - Osobní asistence

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Jablonec nad Nisou, Tanvald

Komu je služba určena

 • osoby s mentálním postižením
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • osoby se sluchovým postižením
 • Osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním - ostatní
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s chronickým onemocněním

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 1-6 let
 • 6-14 let
 • 7-10 let
 • 11-15 let
 • 15-17 let
 • 15-18 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 7135154
 • Druh služby: §39 - Osobní asistence
 • Adresa: Emilie Floriánové 1736,46601 Jablonec nad Nisou
 • Telefon: 483356218
 • E-mail: jablonec@czplk.cz
 • Web: www.czplk.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

1) Osobní asistence je poskytována jako terénní sociální služba osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
2) Služba osobní asistence je poskytována klientovi, tj. osobě uvedené ve Smlouvě o poskytnutí osobní asistence. Službu nelze poskytovat jiným osobám.
3) Poskytovaná služba je cíleně zaměřena na to, aby se klienti služby mohli realizovat, rozvíjet své schopnosti, nadání a vědomosti, aby se mohli podílet na životě společnosti, žít s ostatními a rozhodovat o svém životě. Služba aktivně podporuje samostatnost a sebeurčení klienta služby a respektuje tak jeho individualitu, lidskou důstojnost a občanská práva. Služba osobní asistence umožňuje klientům žít důstojně tam, kde se cítí doma, s rodinou, přáteli a vším, co mají rádi, umožňuje klientům dělat věci, které je baví, žít plnohodnotný život ve společnosti.
4) Služba osobní asistence je poskytována podle standardů kvality, v souladu s interními pravidly, včetně pracovních postupů, a specifikována na základě individuálních potřeb klientů a je v souladu s právy a zájmy klientů.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Žijete na Jablonecku, Tanvaldsku nebo Železnobrodsku? Jste osobou se zdravotním postižením nebo vyššího věku? Chcete samostatně zvládat běžné činnosti každodenního života? Nabízíme Vám sociální službu osobní asistence, u které si sami rozhodnete kde, kdy a při kterých činnostech vám budeme napomáhat, abyste je zvládli sami. Nabízíme Vám tím možnost žít důstojně tam, kde se cítíte doma, s rodinou, přáteli a vším, co máte rádi a dělat věci, které vás baví, žít plnohodnotný život ve společnosti. Osobní asistenci poskytujeme s více než 15tiletou tradicí.

Cílem poskytované služby je uživatel,

který během poskytování osobní asistence mohl projevit svou osobnost a naplnit své osobní potřeby a přání,

který s pomocí osobní asistence zvládne běžné každodenní činnosti, které by dělal sám nebýt zdravotního postižení, vyššího věku nebo chronického onemocnění,

který s pomocí osobní asistence setrvá v prostředí, kde se cítí dobře a zachová si vlastní styl života,

který si během poskytování osobní asistence uchová stávající schopnosti nebo osobní asistence povede k podpoře rozvoje jeho samostatnosti a soběstačnosti a rovným příležitostem,

který během poskytování osobní asistence udržuje a navazuje vztahy s přáteli, známými, rodinou nebo umí navázat kontakt s jinou osobou, umí si najít činnosti, které ho baví, žije podle svých představ

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti při poskytování osobní asistence se poskytují v rozsahu uvedeném v Zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Vyhlášce 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Činnosti Služby organizace poskytuje dle Pracovních postupů. Celé znění pracovních postupů si uživatel může vyžádat u soc. pracovníka organizace. Uživatel má právo požádat Poskytovatele o kterýkoliv úkon z těchto základních činností při poskytování osobní asistence podle § 39 zákona o sociálních službách:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití; pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek; pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru; pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík),
b) pomoc při osobní hygieně (pomoc při úkonech osobní hygieny; pomoc při použití WC),
c) pomoc při zajištění stravy (pomoc při přípravě jídla a pití),
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti (pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí; nákupy a běžné pochůzky),
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pomoc a podpora rodině v péči o dítě; pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách, podporujících sociální začleňování osob; pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení do školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět),
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů; pomoc při vyřizování běžných záležitostí)

4. Specifika služby

- Sociální služba osobní asistence je poskytována osobám od tří let věku, které z důvodu zdravotního postižení, věku nebo chronického onemocnění samostatně nezvládají běžné činnosti a aktivity každodenního života, chtějí tyto činnosti a aktivity zvládat sami a k tomu potřebují individuální fyzickou a psychickou podporu jiné osoby, která jim pomůže vytvořit vhodné podmínky a prostředí pro jejich samostatné zvládnutí.

- Sociální služba nabízí uživatelům možnost žít důstojně tam, kde se cítí doma, s rodinou, přáteli a vším, co mají rádi a umožňuje jim dělat věci, které je baví, žít plnohodnotný život podle svých představ.

- Sociální služba je poskytována nepřetržitě, tj. 24 hodin denně vč. víkendů a svátků, ve večerních i nočních hodinách, dle skutečných potřeb uživatelů v jejich domácím prostředí.

- Sociální služba je poskytována na celém území regionu včetně menších měst a obcí, kde nejsou dostupné žádné další terénní sociální služby.

- Sociální služba má dlouholetou tradici a má vybudované odpovídající zázemí pro svoji činnost.

- V sociální službě převažují uživatelé s vyššími stupni závislosti - s příspěvkem na péči ve stupni III a IV, často s kombinovaným zdravotním postižením, tzn., že pro pracovníky je poskytování služby psychicky i fyzicky velmi náročné a klade na ně vysoké odborné nároky.

- Poskytování sociální služby zajišťuje zkušený tým pracovníků s mnoholetými zkušenostmi s poskytováním služby.

- Poskytovatel pravidelně provádí vnitřní kontrolu kvality sociální služby a pravidelně vyhodnocuje průběh poskytování sociální služby. Sociální služba splňuje všechny kritéria kvalitní sociální služby.

- Pracovníci sociální služby se pravidelně aktivně účastní pracovních schůzek komunitních plánování, které v regionu probíhají.

- Pracovníci sociální služby se pravidelně účastní odborných školení dle aktuálních požadavků a potřeb, a to minimálně v rozsahu stanoveným zákonem.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

1) Cena úhrady za službu je stanovena aktuálním Ceníkem
2) V případě, že pro některý den Osoba poskytnutí služby nepožaduje, je povinna tento den oznámit Poskytovateli telefonicky, emailem nebo písemně nejpozději 48 hodin před tímto dnem. Telefonické oznámení je Osoba povinna vždy následně potvrdit písemně. Následně mu organizace nebude službu účtovat.
3) Organizace neúčtuje úhradu za službu, kterou klient neodhlásil 48 h předem, v případě akutních situací.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.

IČ poskytovatele

26593980

Kontaktní údaje na poskytovatele