Diakonie Beránek z.s., §40 - Pečovatelská služba

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Frýdlant, Liberec, Nové Město pod Smrkem

Komu je služba určena

 • osoby s chronickým onemocněním
 • N_osoby se zdravotním postižením
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • rodiny s dítětem, jejichž sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Věkové skupiny

 • 65-80 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 5231429
 • Druh služby: §40 - Pečovatelská služba
 • Adresa: 1. máje 868,46007 Liberec
 • Telefon: 776 809 952, 723 536 219
 • E-mail: info@diakonieberanek.cz
 • Web: diakonieberanek.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, a proto jsou odkázáni na pomoc druhých při péči o sebe a svojí domacnost.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním pečovatelské služby Diakonie Beránek z.s. je poskytovat služby především starým osamělým lidem, dlouhodobě nemocným, lidem po úrazech, propuštěným pacientům z nemocnice nebo z léčebny dlouhodobě nemocných, fyzicky handicapovaným lidem upoutaným na vozík a všem těm, kteří si pro svůj věk či postižení nedokážou základní životní potřeby zajistit sami bez pomoci druhých. Služby poskytujeme v přirozeném domácím prostředí, které klientům umožňuje zachovat si v maximální míře svůj dosavadní způsob života, kompenzujeme jejich sníženou soběstačnost a oddalujeme nutnost ústavní péče. Poskytované služby zachovávají důstojný život klientů. Poskytujeme je na území měst Liberce, Hejnic, Raspenavy, Bílého Potoka.

Cíle vyplývající z poslání

 • Podpora klienta udržet si co nejdéle soběstačnost
 • Spolupracovat s klientem a jeho rodinou
 • Umožnit klientům žít co nejdéle v přirozeném prostředí, být v kontaktu s rodinou a se svými známými
 • Vést klienta k soběstačnosti a samostatnosti
 • Poskytovat pomoc klientovi při obstarávání osobních záležitostí, a tím chránit jeho důstojnost a prosazování jeho zájmů
 • Poskytovat pomoc klientovi při udržení přirozených kontaktů a kontaktů se společenským prostředím, a tím předcházet jeho vyloučení ze společnosti
 • Spolupracovat s úřady a organizacemi k zajištění, či zlepšení situace klienta

3. Nabízené činnosti

Pečovatelská služba zajišťuje tyto služby:

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2. Pomoc při osobní hygieně

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • zajištění stravy
 • dovoz nebo donáška oběda
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • údžba domácích spotřebičů
 • pomoc při zajštění velkého úklidu domácnosti
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup
 • praní a žehlení prádla

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovod k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázerní zpět
 • doprovod na procházky a pomoc při prostorové orientaci v blízkosti místa bydliště klienta
 • doprovod, dohled a dovoz klienta na návštěvy rodinných příslušníků a přátel, atd.

6. Obstarání receptů od lékaře a vyzvednutí léků v lékárně

7. Pomoc při prosazování zájmů klienta

8. Základní sociální poradenství

4. Specifika služby

Rozsah péče u klientů a počet seniorů, o které se pečuje, se poměrně často mění. Závisí to na momentálním fyzickém i psychickém stavu klienta. Počet a struktura klientely jsou z těchto důvodů nestálé. Služby poskytujeme v rámci celého stotisícového města Liberce a jeho blízkého okolí, v Hejnicích, v Raspenavě a v Bílém Potoce. Z této skutečnosti tudíž vyplývá i časová náročnost poskytované služby, jelikož přejezdy mezi klienty městskou hromadnou dopravou v Liberci a pěšky v Hejnicích a okolí,  jsou významnou součástí času poskytování služby. V organizaci máme nastavené okrsky dle místa bydliště klientů, ale ne vždy se podaří zajistit, aby jedna pečovatelka pracovala v rámci jednoho okrsku a tudíž by se čas strávený na cestě ke klientovi zkrátil na co nejmenší dobu. Pečujeme často o klienty u nichž se projevilo duševní onemocnění nebo psychiatrická diagnóza (stařecká demence, Alzheimer. choroba, deprese, schizofrenie atd.), tito klienti potřebují zcela specifickou službu, obzvlášť pokud nemají pečující osobu žijící ve společné domácnosti. V tomto případě pečovatelka přebírá veškerou péči o klienta i jeho domácnost (např. platby, nákupy, opravy, zdravotní péče, pomůcky, zajištění léků, atd.), protože takový klient není schopen sám zhodnotit své potřeby a povinnosti k zabezpečení chodu domácnosti. U mnoha klientů diagnóza není dopředu lékaři stanovená a až v průběhu poskytované služby se odhalí jak nemoc, tak i její následky (např. pozastavená výplata důchodu, nezaplacené účty, ztracené klíče, zmatek v užívání léků, atd.). Než se u takového klienta péče nastaví, tak je to mravenčí práce pro sociálního pracovníka organizace, musí se propojit ke spolupráci několik subjektů (lékaři, terénní zdravotní péče, event. rodina, sociální pracovník města, sociální pracovník úřadu práce, pošta, atd.).  Není vždy jednoduché najít k takovému klientovi cestu, protože si své problémy neuvědomuje a subjektivně odmítá pečovatelskou službu, lékařskou pomoc i jakoukoliv jinou pomoc, jelikož se bojí nových věcí a nemá důvěru. U těchto klientů se i rozsah péče přizpůsobuje jejich momentálnímu rozpoložení v době, kdy po správném nastavení medikace, dojde k dočasnému zlepšení zdravotního stavu, tak se péče omezuje, ale stále se monitorují případné změny chování klienta, protože jsme s ním v pravidelném kontaktu a případné změny můžeme včas zachytit. U některých diagnóz se naopak rozsah péče navyšuje v souvislosti s progresem nemoci (např. Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, atd.). V případě, že službu poskytujeme ve spolupráci s rodinou, tak naše práce spočívá i v podpoře této rodiny. U všech výše uvedených klientů terénní péče předchází situacím ohrožujícím jejich život, a proto jí nelze z naší strany za žádných okolností výrazně měnit, přerušit či ukončit. Sloužíme seniorům jejichž průměrný věk je 81 let, proto se setkáváme s tím, že v průběhu každého roku ukončí poskytovanou péči nemalé množství klientů z důvodu úmrtí, odchodu do pobytových zařízení, stěhování k rodině atd., uvolněná kapacita je pak naplněna novými zájemci o službu. Obměna klientely klade velkou náročnost, jak na práci sociálního pracovníka, tak i ostatního personálu v přímé péči, protože vždy nějaký čas trvá než se služba u jednotlivých klientů optimálně nastaví a ustálí. Náročná je i práce vedoucích pracovníků, kteří zajišťují rovnoměrné a optimální nastavení a využití služby (logistické řízení služby v terénu). Stále častěji se ve své praxi setkáváme s tím, že službu poskytujeme také klientům zcela upoutaným na lůžko, což není v domácím prostředí vždy jednoduché, protože mnohdy nám chybí kompenzační pomůcky, které v takovémto případě alespoň částečně usnadní péči o klienta. Zde musí často péči poskytovat dvě pečovatelky současně, abychom zajistili bezpečnou péči o klienta a zároveň bezpečné pracovní podmínky pro zaměstnance.

Služby poskytujeme od pondělí do neděle od 7,00 do 19,00 hodin včetně svátků.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Čtvrtek  :  07:00-19:00
   Středa  :  07:00-19:00
   Pondělí  :  07:00-19:00
   Úterý  :  07:00-19:00
   Pátek  :  07:00-19:00
   Sobota  :  07:00-19:00
   Neděle  :  07:00-19:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník služby:

péče                                       130,- Kč / 1 hodina

dovoz oběda                            25,- Kč / 1 oběd      

Fakultativní činnost

NE

Žádné fakultativní činnosti neposkytujeme.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Jsme terénní služba a péči poskytujeme v domácím prostředí klienta.

Název poskytovatele

Diakonie Beránek z.s.

IČ poskytovatele

40233189

Kontaktní údaje na poskytovatele