Odlehčovací služby Liberec, §44 - Odlehčovací služby

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Liberec

Komu je služba určena

 • osoby s chronickým onemocněním
 • rodiny s dítětem s jiným postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • Osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním - ostatní
 • osoby s kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 1-6 let
 • 6-14 let
 • 7-10 let
 • 11-15 let
 • 15-17 let
 • 15-18 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 2164863
 • Druh služby: §44 - Odlehčovací služby
 • Adresa: Zahradní 415,46001 Liberec
 • Telefon: 485104044
 • E-mail: liberec@czplk.cz
 • Web: www.czplk.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

1) Odlehčovací služba je terénní služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Organizace poskytuje konečnému uživateli péči, pečující osobě tím vytváří prostor pro odpočinek a načerpání sil.
2) Odlehčovací služba je poskytována klientům, tj. osobám uvedeným ve Smlouvě o poskytnutí odlehčovací služby. Smluvními partnery organizace jsou konečný uživatel a pečující osoba (Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby je třístranná).
3) Odlehčovací služba je poskytována podle standardů kvality, v souladu s interními pravidly, včetně pracovních postupů, a specifikována na základě individuálních potřeb klientů a je v souladu s právy a zájmy klientů.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Pečujete o blízkou osobu na Liberecku a Frýdlantsku? Potřebujete zastoupit v této péči? Nabízíme Vám odbornou a profesionální odlehčovací službu, abychom Vám poskytli čas na odpočinek a realizaci vlastních potřeb, přání a zájmů, přičemž osoba, o kterou pečujete, může nadále zůstat ve svém prostředí a zachovat si vlastní důstojnost a životní styl, který ji vyhovuje. Služba v nejvyšší možné míře respektuje individuální potřeby a zájmy uživatelů a podporuje jejich samostatnost.

Cíle naší odlehčovací služby:

1) cílem poskytované služby je pečující osoba, která má možnost si odpočinout od trvalé péče o uživatele

2) cílem poskytované služby je pečující osoba, která získá volný čas na realizaci svých vlastních potřeb a přání, svých zájmů a svého života

3) cílem poskytované služby je rodina, kde nedošlo k jejímu narušení a uživatel během nepřítomnosti pečující osoby, mohl setrvat v rodinném prostředí, kde se cítí dobře a mohl si zachovat styl života, který mu vyhovuje

4) cílem poskytované služby je uživatel, který během poskytování odlehčovací služby mohl projevit svou osobnost a naplnit své osobní potřeby a přání

5) cílem poskytované služby je uživatel, který s pomocí odlehčovací služby zvládne běžné každodenní činnosti, které by dělal sám nebýt zdravotního postižení nebo jiné znevýhodňující okolnosti

6) cílem poskytované služby je uživatel, který si během poskytování odlehčovací služby uchová stávající schopnosti nebo odlehčovací služba povede k podpoře rozvoje jeho samostatnosti a soběstačnosti

 

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti při poskytování odlehčovací služby se poskytují v rozsahu uvedeném v Zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Vyhlášce 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Činnosti Služby organizace poskytuje dle Pracovních postupů. Celé znění pracovních postupů si uživatel může vyžádat o soc. pracovníka organizace. Osoba má právo požádat Poskytovatele o kterýkoliv úkon z těchto základních činností při poskytování odlehčovacích služeb podle § 44 zákona o sociálních službách:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně,
c) pomoc při zajištění stravy,
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
e) sociálně terapeutické činnosti
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
g) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

4. Specifika služby

- Odlehčovací službu poskytujeme osobám se zdravotním postižením, seniorům a osobám s těžkým chronickým onemocněním od 3 let věku, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí k odlehčení pro pečující blízké osoby, které o tuto službu požádali a v rozsahu, který potřebují k nutnému odpočinku nebo realizaci svých potřeb a přání.

- Sociální služba pečujícím osobám umožňuje odpočinek od trvalé náročné a vyčerpávající péče a nezbytný čas na vyřízení vlastních potřeb, přání a oprávněných zájmů. Odlehčení se přímo odráží na kvalitě života osob, o které je pečováno i pečujících.

- V sociální službě roste počet uživatelů, které doprovázíme v posledním období jejich života, abychom ulehčili pečujícím osobám, které se na nás často obracejí s žádostí o službu až po dlouhodobé náročné a intenzivní péči o své blízké v domácím prostředí, kdy již nejsou schopni fyzicky, psychicky či odborně dále pečovat v požadovaném rozsahu a sami jsou ohroženi sociálním vyloučením.

- Sociální služba je poskytována nepřetržitě, tj. 24 hodin denně vč. víkendů a svátků, ve večerních i nočních hodinách, dle skutečných potřeb uživatelů v jejich domácím prostředí.

- Sociální služba je poskytována na celém území regionu včetně menších měst a obcí, kde nejsou dostupné žádné další terénní sociální služby

- Sociální služba má dlouholetou tradici a má vybudované odpovídající zázemí pro svoji činnost

- V sociální službě převažují uživatelé s vyššími stupni závislosti - s příspěvkem na péči ve stupni III a IV, často s kombinovaným zdravotním postižením, tzn., že pro pracovníky je poskytování služby psychicky i fyzicky velmi náročné a klade na ně vysoké odborné nároky.

- Poskytování sociální služby zajišťuje zkušený tým pracovníků s mnoholetými zkušenostmi s poskytováním služby.

- Poskytovatel pravidelně provádí vnitřní kontrolu kvality sociální služby a pravidelně vyhodnocuje průběh poskytování sociální služby. Sociální služba splňuje všechny kritéria kvalitní sociální služby.

- Pracovníci sociální služby se pravidelně aktivně účastní pracovních schůzek komunitních plánování, které v regionu probíhají.

- Pracovníci sociální služby se pravidelně účastní odborných školení dle aktuálních požadavků a potřeb, a to minimálně v rozsahu stanoveným zákonem.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

1) Cena úhrady za službu je stanovena aktuálním Ceníkem
2) V případě, že pro některý den Osoba poskytnutí služby nepožaduje, je povinna tento den oznámit Poskytovateli telefonicky, emailem nebo písemně nejpozději 48 hodin před tímto dnem. Telefonické oznámení je Osoba povinna vždy následně potvrdit písemně. Následně mu organizace nebude službu účtovat.
3) Organizace neúčtuje úhradu za službu, kterou klient neodhlásil 48 h předem, v případě akutních situací.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.

IČ poskytovatele

26593980

Kontaktní údaje na poskytovatele