Dětské centrum Semily - denní stacionáře, §46 - Denní stacionáře

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní: Semily, Liberecký kraj

Komu je služba určena

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem s poruchou autistického spektra
 • rodiny pocházející z odlišného sociokulturního prostředí (imigranti, kulturní minority, cizinci)
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním - ostatní
 • osoby s kombinovaným postižením
 • Osoby s jiným zdravotním postižením

Věkové skupiny

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 4297455
 • Druh služby: §46 - Denní stacionáře
 • Adresa: Na Olešce 433,51301 Semily
 • Telefon: 731511338, 725980758
 • E-mail: centrum.sm@tiscali.cz
 • Web: www.dcsemily.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina

Sociální služba je poskytována dětem 1 - 7 let.

 • osoby s chronickým duševním onemocněním – služba je poskytována dětem s poruchou autistického spektra (PAS), které se přizpůsobí dětskému kolektivu a režimu v denním stacionáři
 • osoby s chronickým onemocněním, s jiným zdravotním, s kombinovaným postižením, s mentálním postižením, s tělesným postižením, se sluchovým postižením, se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi - služba je poskytována dětem ze sociálně znevýhodněných rodin a z kulturně odlišného prostředí

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním denního stacionáře je poskytovat pomoc a podporu dětem se zdravotním postižením a dětem se specifickými potřebami tak, aby se mohly osobnostně maximálně rozvíjet, mohly navštěvovat pro ně optimální školská zařízení, aby se pohybovaly ve společnosti stejně jako ostatní děti.

Mezi základní činnosti patří: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání běžných záležitostí.

Náplň a rozsah služeb je poskytován minimálně v rozsahu stanoveném v zákoně o sociálních službách č.108/2006 Sb., a navazujících prováděcích předpisech. Služba je přizpůsobena požadavkům uživatelů a jejich potřebám.

Vytváříme Individuální plány, které jsou zaměřeny na socializaci, celkový rozvoj osobnosti,

rozvoj samostatnosti, zdravého sebevědomí, sebejistoty a tvořivosti v přirozeném prostředí mezi svými vrstevníky, založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů.

Cílem služby je:

maximální osobnostní rozvoj dítěte, pohyb ve společnosti, navštěvovat optimální školská zařízení.

Dodržujeme tyto zásady: individualitu, respektování potřeb, nestrannost, flexibilitu.

 

3. Nabízené činnosti

Mezi základní činnosti patří: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání běžných záležitostí.

Náplň a rozsah služeb je poskytován minimálně v rozsahu stanoveném v zákoně

o sociálních službách č.108/2006 Sb., a navazujících prováděcích předpisech. Služba je přizpůsobena požadavkům uživatelů a jejich potřebám.

 

Vytváříme Individuální plány, které jsou zaměřeny na socializaci, celkový rozvoj osobnosti,

rozvoj samostatnosti, zdravého sebevědomí, sebejistoty a tvořivosti v přirozeném prostředí mezi svými vrstevníky, založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů.

4. Specifika služby

 1. Územní působnost sociální služby

  Denní stacionář mohou navštěvovat děti ze Semil a okolí. Pokud uživatel (zákonný zástupce) chce dojíždět do zařízení z větší vzdálenosti, je to jeho volba.

 2. Prostředí, ve kterém je služba poskytována

  Denní stacionář je v pronájmu v budově MŠ Na Olešce Semily, p.o.. Je bezbariérově zařízen a nachází se v přízemních prostorách MŠ. Stacionář má k dispozici jednu velkou hernu, která jde přepažit na dva menší prostory. Herna je vybavena novým barevným nábytkem, velkým množstvím hraček a různými kompenzačními pomůckami. V další části se nachází ložnice, místnost pro individuální péči, která se využívá i k účelům relaxace, odpočinku. Nedílnou součástí je šatna pro děti.  Děti mají k dispozici nové sociální zařízení (umývárnu, sprchový kout a toalety). Děti mohou využívat i prostory rehabilitační ambulance, která je tvořena 1 x cvičebnou, 1 x místností pro vodoléčbu, 1x místností pro inhalace a místnost pro laser terapii.Celoročně využíváme velkou prostornou zahradu s pískovištěm, průlezkami, houpačkami a dřevěným altánem pro odpočinek. V letních měsících děti využívají venkovní sprchu na terase, která je zastíněna markýzou.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Středa  :  06:30-16:00
   Úterý  :  06:30-16:00
   Pondělí  :  06:30-16:00
   Čtvrtek  :  06:30-16:00
   Pátek  :  06:30-16:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA
 1. Úhrada za poskytování sociální služby

Uživatel (zákonný zástupce) zaplatí za 1 hodinu poskytované sociální služby v denním stacionáři 100,-Kč.

Podrobný popis na:  www.dcsemily.cz

Fakultativní činnost

ANO

Mezi fakultativní činnosti řadíme: poznávací výlety, návštěvy výstav a divadelních představení, výlety do přírody, sportovní akce, plavecký kurz, canisterapie, aj.

Každý uživatel si hradí fakultativní služby zvlášť (platba není součástí poskytovaných sociálních služeb).

Architektonická bezbariérovost

ANO

Denní stacionář je zcela bezbariérové zařízení a nachází se v přízemních prostorách budovy.

Název poskytovatele

Dětské centrum Semily, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

00856134

Kontaktní údaje na poskytovatele