Doléčovací program Advaita, §64 - Služby následné péče

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová / Ambulantní: Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Turnov, Česká Lípa, Železný Brod, Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald

Komu je služba určena

 • osoby závislé na návykových látkách
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby v krizi
 • pachatelé trestné činnosti

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 1-6 let
 • 6-14 let
 • 15-17 let
 • 15-18 let

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Rumunská 14,46001 Liberec
 • Adresa: Krejčího 1178,46006 Liberec

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osoby závislé na užívání návykových látek a patologičtí hráči, kteří prošli léčbou závislosti, abstinují nejméně tři měsíce a kteří jsou rozhodnuti i nadále abstinovat od návykových látek či hazardního hraní.  

Služby poskytované ambulantní formou jsou určeny osobám ve věku od patnácti let. Pobytové služby osobám ve věku od osmnácti let.

Aktuální informace najdete na našich webových stránkách

2. Smysl, poslání a cíl služby

Doléčovací program Centra ambulantních služeb Advaita pomáhá bývalým uživatelům návykových látek a patologickým hráčům zachovat pozitivní postoje a hodnoty, které si osvojili v průběhu předchozí léčby závislosti. Provází je obdobím, kdy dosažené změny uplatňují v běžném životě ve společnosti, mimo chráněné prostředí, a zaměřuje se cíleně na předcházení návratu k závislostnímu chování a na řešení jejich sociální situace, především v oblasti zaměstnání a bydlení. Motivuje je k dalšímu osobnímu rozvoji a pomáhá jim při jejich začleňování do společnosti. Kromě ambulantního programu poskytuje i ubytování. Služba se poskytuje v Liberci, je určena lidem z celé České republiky, kteří mohou službu z hlediska její dostupnosti využít.

Informace najdete na našich webových stránkách.

3. Nabízené činnosti

Individuální terapie a poradenství

Vytváří bezpečný prostor pro klienta, dává mu možnost řešit krátkodobé i dlouhodobé cíle, které si klient stanoví v rámci individuálního plánu péče. Zaměřuje se na průběh doléčování, řešení aktuálních problémů a zvyšování kompetence klienta tyto problémy řešit.

Frekvence individuálního poradenství je stanovena na základě domluvy s garantem, v prvních třech měsících probíhá minimálně jednou týdně. V případě, že klient doposud nemá zaměstnání, do programu na individuální poradenství dochází denně. Individuální poradenství je vedeno individuálním garantem, který klienta v individuální práci provází po celou dobu účasti v programu.

 

Skupinová terapie a poradenství       

V doléčovacím programu probíhají 3 skupiny týdně, dvě v odpoledních a jedna v dopoledních hodinách. Dopolední je určena převážně pro nepracující a pro ty, kteří se nemohou účastnit odpolední skupiny.

Odpolední skupiny dělíme na hodnotící a tematické. Obsahem skupinového dění v rámci hodnotící skupiny je hodnocení přechozího týdne, kdy mají klienti možnost diskutovat nad událostmi, se kterými se setkali a které je pozitivně či negativně ovlivnily. Zároveň mají možnost také hovořit o plánovaných událostech na další týden. Tematické skupiny se zaměřují podle potřeb účastníků např. na prevenci relapsu, problémy s alkoholem, osobní a vztahové problémy apod.

 

Krizová intervence                             

Jde o řešení akutní krize klienta. Klientovi je poskytnuto základní terapeutické ošetření s cílem stabilizovat jej. Pracovník se snaží zabránit dalšímu zhoršení klientova stavu a v případě potřeby klientovi doporučí a zprostředkuje kontakt na jiné zařízení sociálních nebo zdravotních služeb. Krizovou intervenci je možné poskytnout i telefonicky, a to i mimo provozní dobu ambulantní formy služby. Klienti mají k dispozici pohotovostní telefonní číslo. 

 

Sociálně právní poradenství                          

Jedná se především o pomoc při vyřizování konkrétních sociálních záležitostí, jako je registrace na úřadu práce, vyřízení dávek hmotné nouze, mapování dluhů a jejich řešení, zprostředkování kontaktů na lékaře a další. Klientům je poskytováno poradenství v sociálních systémech a v oblastech práva a vzdělávání. Cílem je, aby klienti podnikali konkrétní kroky, kterými řeší své problémy převážně ve finanční a právní oblasti.

 

Práce s rodinami (rodinné, párové poradenství, individuální poradenství pro rodiče a blízké)

Je zaměřena na podporu, posílení a obnovu rodinných vazeb a vztahů, které byly narušeny v průběhu klientova předchozího života. Součástí této služby je také poradenství týkající se druhů a účinků jednotlivých drog, závislosti apod.

                                   

Podporované ubytování

Podporované ubytování se klientům poskytuje na omezenou dobu šesti měsíců. S klientem se uzavírá písemná smlouva o poskytnutí podporovaného ubytování. Žádost musí být podána písemnou formou.

 

Volnočasové aktivity

Klienti jsou motivováni k aktivnímu trávení volného času. Spolu se členy terapeutického týmu volí vhodné aktivity, které jim napomohou v kontaktu se společenským prostředím. Klientům se poskytují informace o vhodných volnočasových aktivitách nebo se klienti domlouvají na společném trávení volného času při skupinovém poradenství. Klienti jsou směřováni také k individuálním volnočasovým aktivitám.

Informace najdete na našich webových stránkách.

4. Specifika služby

Ambulantní program následné péče s možností ubytování v 5 dvoupokojových bytech. Účast v ambulantní části programu je povinná pro všechny uživatele služby. 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  
 • Ambulantní
  • Středa  :  10:00-20:00  -  Po 18. hodině otevřeno pouze pro objednané
   Čtvrtek  :  10:00-20:00  -  Po 18. hodině otevřeno pouze pro objednané
   Úterý  :  10:00-20:00  -  Po 18. hodině otevřeno pouze pro objednané
   Pondělí  :  13:00-20:00  -  Po 18. hodině otevřeno pouze pro objednané
   Pátek  :  10:00-17:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální výši úhrady najdete na našich webových stránkách.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

ADVAITA, z. ú.

IČ poskytovatele

65635591

Kontaktní údaje na poskytovatele